Müze Müdürlüğü Yönergesi

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları
Kuruluş
MADDE 1 – (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun 17.03.2022
tarihli ve 2022/12 sayılı oturumu 164 No.lu kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
bağlı olarak kurulmuş bir birimdir.
Amaç
MADDE 2– (1) Bu Yönergenin amacı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze
Müdürlüğünün kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.
Kapsam
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürlüğü ile
Müze Müdürlüğüne bağlı kurulmuş ya da kurulacak olan özel müzelerin yönetimi, işletilmesi
ve faaliyetleri ile ilgili tüm esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 4 – (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. ve 14. maddesi
ile Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönergede geçen;
a) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ni (DPÜ),
b) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü’nü,
c) Rektör Yardımcısı: Kütahya Dumlupınar Rektör Yardımcısı’nı,
ç) Dekan: Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı’nı,
d) Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürlüğü Yönetim
Kurulu’nu,
e) Danışma Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürlüğü Danışma
Kurulu’nu,
f) Müze Müdürü: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürünü,
g) Müze Müdür Yardımcısı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürlüğü Müdür
Yardımcısını,
ğ) Müze Uzmanı: “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” esasına göre
kurulan müzenin alanı ile ilgili konularda uzman Müze görevlisini, ifade eder.
h) Müze Memuru: “Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik” esasına göre
müzenin mutemedidir.
ı) Eser Bağış Komisyonu: Müzenin koleksiyonuna kazandırılacak eserleri
değerlendirmek üzere DPÜ Strateji Daire Başkanlığından bir (1) üye, Hukukçu bir (1) üye
olmak üzere değerlendirmeye esas alanlarda uzman kişilerden oluşacak komisyon.
Faaliyet Alanları
MADDE 6 – (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde bulunan kültürel miraslar
alanına giren ve korunması gereken arkeolojik buluntuları, kültürel, sanatsal, bilimsel değerdeki
kültür ve tabiat varlıklarını, koleksiyonları vs. belirleyerek Müze Müdürlüğüne bağlı kurulmuş
ya da kurulacak olan özel müzeleri çatısı altında toplamak ve korumak. Tüm bu varlıkları
modern müzecilik anlayışıyla işlevsel hale getirmek ve gelecek kuşaklara aktarılmasını
sağlamaktır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Müze Müdürlüğü’nün başlıca faaliyet alanları
aşağıda belirtilmiştir.
a) Güncel ve çağdaş sanat hareketlerini takip etmek, etkinliklerini yaşayan müze
oluşturma bilinciyle düzenlemek,
b) Müze koleksiyonlarında yer alan eserleri modern müzecilik ve müze eğitimi koşulları
altında ve bir düzen içinde sergilemek,
c) Koleksiyonda bulunan eserleri bilimsel ölçütler doğrultusunda sağlıklı bir biçimde
korumak ve onarmak,
ç) Ulusal ve uluslararası aynı amaçlı kurumlarla işbirliği yapmak,
d) Toplumda kültür ve sanat bilincini yaygınlaştırmak, estetik algıyı zenginleştirmek,
yeni kuşakların sanat eğilimlerini bilimsel yöntemlerle görsel olarak beslemek ve sanat
yeteneklerini teşvik etmek,
e) Koleksiyonlara ait yapıtları; müze dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alarak
sergilemek,
f) Müze koleksiyonları dışında, müracaat olması halinde yönetim kurulu tarafından
değerlendirilen ve sergilenmeye layık görülen kişisel veya karma sergi eserlerini geçici sergi
salonunda sergilemek,
g) Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel
Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğe bağlı kalarak faaliyetlerini yürütmek.

İKİNCİ BÖLÜM
Organlar, Yetkileri ve Görevleri
Organlar
MADDE 7 – (1) Müzenin organları şunlardır:
a) Müze Yönetim Kurulu
b) Müze Danışma Kurulu
c) Müze Müdürü
ç) Müze Müdür Yardımcısı
d) Müze Uzmanı
e) Eser Bağış Komisyonu
Müze Yönetim Kurulu
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu yedi (7) kişiden oluşur. Rektörün görevlendireceği
Rektör Yardımcısı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı, Müze Müdürü ve Yardımcısı yönetim
kurulunun daimi üyesidir. Diğer üyeler Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanının teklifi ve Rektörün
görevlendirdiği Rektör Yardımcısının önerisi ile Rektör tarafından 3 yıllığına seçilir. 3 yıllık
görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. İlgili Rektör Yardımcısı Yönetim
Kurulunun başkanıdır. Müze Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez (üçer ay ara ile) ve gerektiğinde
olağan üstü olarak başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşit
olması halinde, Yönetim Kurulu Başkanının oyu belirleyici olur. Üst üste iki defa izinsiz ve
mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kuruluna
katılanların oy çokluğu kararı ile sona erdirilir. Müze Yönetim Kurulu gerekli gördüğü
durumlarda Müzenin faaliyetleriyle ilgili olarak geçici çalışma grupları kurar ve bunların
görevlerini düzenler.
Müze Yönetim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Müze Yönetim Kurulu,
a) Müzenin o çalışma yılındaki faaliyetleri ve gelecekteki çalışmaları hakkında projeler
önermek, ilke kararları almak,
b) Müze bünyesinde yapılacak çalışma ve projelerde bilim kurulu görevini yürütmek,
c) Büyük sanatsal organizasyonlar ve kurumlar tarafından planlanan sergilere yapıt
verilmesi amacıyla koleksiyondaki eserlerin Müze dışına çıkarılmasına karar vermek,
ç) Müzenin düzenleyeceği geçici ve kalıcı sergilerin kabulü ile Müze bünyesinde
düzenlenecek kültürel etkinliklerin programlarını belirlemek,
d) Aynı amaçla çalışan ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğini yürütmek,
e) Müzenin mali yıl bütçesini hazırlamak, mali konular ile ilgili görüş bildirmek ve
öncelikleri belirleyerek Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne sunmak,
f) Müzenin personel ihtiyacı, açılış/kapanış saatleri, ziyaretçi ve işletilmesi dâhil çalışma
kurallarını ve bu konulardaki ileriye dönük planlamayı yaparak Üniversite Yönetim Kuruluna
sunmak,
g) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde, yeni kurulması düşünülen müzelerle
ilgili müracaatları değerlendirmek, uygun görülürse Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
Müze Danışma Kurulu
MADDE 10- (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından
belirlenen kuruldur. Üniversitenin ilgili alanlarında görevli öğretim elemanları ve/veya
Müzenin ilgili alanlarına yönelik önemli çalışmalar yapmış üniversite dışından gönüllü
uzmanlardan oluşur.
(2) Danışma Kurulu yedi(7) kişiden oluşur ve gerekli durumlarda toplanır.
Müze Danışma Kurulunun Görevleri
MADDE 11- (1) Danışma Kurulu; Müzenin faaliyetlerine yönelik etkinlik, koleksiyon
oluşumu, bağış kabulü, ulusal ve uluslararası işbirliği konularında tavsiye niteliğinde görüş ve
önerilerde bulunur.
Müze Müdürü
MADDE 12 – (1) Müze Müdürü, Üniversite personeli ya da Üniversitede kurum dışı
görevlendirilen personel arasından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı’nın önerisi, Rektörün
görevlendirdiği Rektör Yardımcısının teklifi ile Rektör tarafından atanır. Görev süresi üç yıldır.
Görev süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak
üzere Üniversite personeli arasından en fazla iki yardımcı belirleyebilir. Müdürün görevi sona
erdiğinde yardımcılarının görevi de sonra ermiş sayılır. Müdür gerektiğinde yardımcılarını
değiştirebilir. Müzenin amaçları doğrultusundaki çalışmaların gerektiği şekilde
yürütülmesinden, Müzenin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve
gerekli önlemlerin alınmasından Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanına, Rektörün görevlendirdiği
Rektör Yardımcısına ve Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Müze Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Müze Müdürü,
a) Müzede mevzuata göre, planlı bir çalışma ve işbölümü yapar; personelin eğitilmesini
ve hizmet içinde yetişmesini sağlar. Çalışmalarını uzman personelin yardımı ile yürütür ve işin
sağlıklı yapılması için takip ve kontrol eder.
b) 6’ncı maddede belirtilen müzecilik faaliyetlerini, birim içi ve dışı imkânlardan azami
derecede yararlanarak gerçekleştirir.
c) Her yıl Aralık ayının sonuna kadar bir yıl sonraki çalışma programını ve müze
bütçesini hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.
ç) Taşınır kültür varlıklarının korunmasından birinci derece sorumludur.
d) Rektörlükçe yetki verildiği takdirde, yardımcısı bulunan müzelerde ita amirliği,
bulunmayanlarda ise, tahakkuk memurluğu görevini yürütür.
e) Yıllık istatistik bilgilerin sağlıklı tespitini ve Ocak ayı içinde Yönetim Kuruluna
gönderilmesini sağlar.
f) Bölüm sorumluları ile birlikte salonları, depoları ve bağlı birimleri inceler ve kontrol
eder, görülen noksanlıkların giderilmesini sağlar.
g) Personelin göreve devamını, çalışmalarının verimli olmasını, işbirliğini ve disiplinini
sağlar.
ğ) Geçici olarak görev yerinde bulunamadığı zamanlarda görevini yardımcısı, yardımcısı
bulunmayan müzelerde bu görevin müdürün belirleyeceği bir uzman personel tarafından
vekâleten yürütülmesi için teklifte bulunur.
h) Müze bağlı birimlerde hırsızlığa, yangına sabotajlara karşı gerekli önlemleri alır ve
aldırılmasını sağlar.
ı) Dekanlıkça verilecek diğer görevleri yapar.
i) 22.01.1984 tarih ve 18289 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Özel Müzeler ve
Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından gerekli görülen incelemeler için gereken tüm önlemleri almak ve T.C. Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile olan sair resmi ilişkileri yürütür.
j) Koleksiyonda yer alan eserlerin ve korunma altına alınan sanatçılara ait belge, kitap,
eşya ve tüketim malzemelerinin zamanında kayıtları, depolanmaları, gereği gibi korunmaları
ve kullanılmaları için gerekli tedbirleri alır.
k) Yıllık çalışma raporlarını ve programlarını hazırlayarak Müze Yönetim Kuruluna
sunar.
Müze Müdür Yardımcısı
MADDE 14 – (1) Müze Müdür Yardımcısı; görevli olduğu Müzenin amaçları
doğrultusunda Müze Müdürüne yardımcı olmak amacıyla müze çalışanlarından, çalışanların
görev dağılımlarından, müzenin günlük faaliyetlerinden ve işleyişinden sorumlu kişidir. Müze
Müdürü tarafından kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite bünyesinde
kurulan Müzelere Üniversite personeli ya da Üniversitede kurum dışı görevlendirilen personel
arasından atanır.
Müze Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Müze Müdür Yardımcısı,
a) Müdüre bütün görevlerinde yardımcı olur.
b) Müdürün bulunmadığı zamanlarda, görevleri müdür adına yürütür. Özel bir talimat
verilmedikçe vekâlet ettiği sürede müdürün, personelin nakil ve ataması dışındaki, bütün
yetkilerini kullanır.
c) Müdür tarafından verilen işleri, verilen yetkilere göre yürütür.
ç) Personelin nöbet ve fazla mesai cetvellerini düzenler, ilgililere tebliğ eder, bir
nüshasını ilan tahtasına astırır.
d) Yazışma, evrak kayıt dosyalama ve arşiv işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
e) İstatistik bilgilerin sağlıklı tespit edilmesini sağlar, kontrol eder.
f) Harcamaları ve tahakkuk evrakını kontrol eder, ödemelerin tasarruf ilkelerine göre ve
zamanında yapılmasını sağlar. Yetki verilmesi halinde tahakkuk memurluğu görevini yapar.
g) Personelin göreve devamlarını, imza cetvellerini kontrol ederek devamsızlık
gösterenler hakkında önlem alınmasını sağlar.
ğ) İstatistikler, sicil raporları, çalışma raporları, izinler, diğer özlük işleri ve ayniyatın
sayımı gibi periyodik faaliyetlerin evrakının zamanında hazırlanmasını ilgili yerlere
gönderilmesini sağlar.
h) Ayniyatın (eser, kitap, eşya tüketim malzemesi) zamanında kaydı, depolanması, iyi
korunup kullanılması için gerekli tedbirleri alır.
Müze Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 16 – (1)Müze Uzmanı,
a) Taşınır kültür varlıklarının müzelere kazandırılması, tasnifi, tescili, envanteri, katalog
fişlerinin düzenlenmesi, sergilenmesi, depolanması, korunması, mekanik temizliği, tanıtımı,
yayımı, güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
b) Müdürün görevlendirilmesi ile ilmi araştırma yapanlara, Devlet misafirlerine, gruplara,
özel ziyaretçilere müzede ve bağlı birimlerde rehberlik, film ve fotoğraf çekenlere refakat eder.
c) Müzenin sergi, kurs, seminer, konferans gibi kültürel ve eğitim faaliyetlerinde yer alır.
ç) Mesleki, ilmi yayınları izler, müzeye kazandırılmasına ve inceledikleri yayınların diğer
uzman personele tanıtılmasına çalışır.
d) Müdürün belirlemesi ile sayım, devir-teslim, değerlendirme gibi komisyonlarda görev
alır.
e) Eserlerin sağlık durumunu sürekli izler ve laboratuvarda müdahale edilmesi
gerekenleri idareye rapor eder.
f) Müzenin kütüphanecisi ve fotoğrafçısı yoksa müdürün görevlendirmesi halinde bu
görevleri yürütür.
g) Resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında müze idaresince verilecek nöbet ve
fazla mesai görevlerini yürütür.
ğ) GİH (Genel İdari Hizmet) sınıfı personelinin yeterli bulunmadığı müzelerde uzman
personel idarece verilecek bu sınıf personelin görevlerini de yüklenir.
h) Kendisine teslim edilen eserlerini bakım ve muhafazasını sağlar.
i) İmkânlar dâhilinde, kendi branşı ile ilgili eserler üzerinde ilmi çalışmalar yapar.
Eser Bağış Komisyonu
MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör tarafından belirlenen
kuruldur. DPÜ Strateji Daire Başkanlığından bir (1) üye, Hukukçu bir (1) üye olmak üzere
değerlendirmeye esas alanlarda uzman kişiler olmak üzere 7(yedi) kişiden oluşur ve gerekli
durumlarda toplanır.
Eser Bağış Komisyonunun Görevleri
MADDE 18 – (1) Müzenin faaliyetlerine yönelik koleksiyon oluşumu, bağış kabulü,
Müzenin koleksiyonuna kazandırılacak eserleri değerlendirmek üzere görüş ve önerilerde
bulunur.
MADDE 19- Müzede;
a) Demirbaş eşya esas defteri,
b) Eser envanter defterleri (Resim, Arkeolojik ve Etnoğrafik Eserler ile Sikkeler için ayrı
ayrı),
c) Kitap kayıt defteri,
ç) Teftiş defteri,
d) Gelen evrak kayıt defteri,
e) Giden evrak kayıt defteri,
f) Evrak zimmet defteri,
g) Posta zimmet defteri,
ğ)(Mülga 03/09/2012 tarih ve 190225 sayılı Bakan Onayı),
h) Mutemet avans defteri,
ı) (Mülga 03/09/2012 tarih ve 190225 sayılı Bakan Onayı),
i) Tüketim maddeleri için ambar defteri,
j) (Ek Md.03/09/2012 tarih ve 190225 sayılı Bakan Onayı) Etütlük Eser Defteri,
bulundurulur.
Tatil Günleri Ziyarete Açık Bulundurma
MADDE 20- (1) Müze personelinin yeterli olması halinde yönetim kurulunun kararı
ile; tatil günlerinde, müzeler ve bağlı birimleri ziyarete açık bulundurulur. Bu durumda yeteri
kadar personele fazla mesai yaptırılır.
(2) Dini bayramların ilk günü, müzeler öğleye kadar ziyarete kapalı tutulur.
Pazartesi günleri, genel temizlik için teşhir salonları ziyarete kapatılır. Ziyaretçinin yoğun
olduğu turizm mevsiminde bazı müzeler ve bağlı birimleri Müze Müdürlüğünün izni ile
temizlik günlerinde de ziyarete açılabilir veya ziyarete kapatılma günleri değiştirilebilir.
Fazla mesai gün ve saatleri ile personelini gösterir cetveller müze idaresince aylık olarak
önceden düzenlenir ve personele duyurulur. Tatil günü mesaisindeki amirin kim olduğu da bu
cetvellerde gösterilir.
Giriş Ücretleri
MADDE 21-
(1) Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve
Esaslar Hakkındaki Yönergede ziyaretçilere tanınan bazı haklar Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Müzeleri ziyaretçilerine de tanınmıştır.
(2) Bunlardan; aşağıda belirtilenler müzelere kimlik/sözleşme göstermek suretiyle
ücretsiz olarak ziyaret ederler.
a) 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar ile bu yaş
Grubundaki öğrenci gruplarına refakat eden öğretmenler,
b) 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
c) Gaziler ile gazilerin anne, baba, eş ve çocukları ve şehit yakını kimlik kartı
sahipleri,
ç) Engelliler (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı) ile bir refakatçisi, (Görünür
bir engel ve/veya belge ibrazı ile)
d) Zorunlu hizmete tabii er ve erbaşlar,
e) ICOM ve ICOMOS ile UNESCO kartı sahipleri,
f) Yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri,
g) Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,
ğ) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personeli ve emeklileri ile refakatindeki anne,
baba, eş ve çocukları,
h) 8 yaş ve altındaki yabancı uyruklu çocuklar,
ı) Hayat boyu Öğrenme Programı çerçevesinde Comenius Okul Ortaklıkları ile
Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamındaki gruplar ile bu gruplara refakat eden
öğretmenler (ülkemizdeki muhatapları ile yapılan sözleşmelerini ibraz etmeleri kaydıyla
kimlik ibrazı aranmaksızın ücretsiz giriş olanağı sağlanacaktır).
i) Mülki İdare Amirleri ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,
j) Belediye Başkanı ve en fazla 10 kişi olmak üzere refakatindekiler,
k) Müze Müdürünün en fazla 5 kişi olmak üzere refakatindekiler,
l) Köy ve Mahalle Muhtarları,
m) Resmi görev kapsamında müzeye giriş zorunluluğu bulunan Jandarma Genel
Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kolluk kuvvetleri personeli,
n) Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli olup, kurum
kimliğinin arka kısmında 640 Sayılı KHK'nın 39. maddesi uyarınca "Silah Taşımaya Yetkilidir"
ibaresi yer alan Gümrük Muhafaza Personeli,
o) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev
yapmakta olan öğretmenler geçerli kimlik kartlarını ibraz etmeleri kaydıyla,
ö) Ülkemizde görev yapan Büyükelçi, Başkonsolos ile refakatindeki eş ve çocukları,
p) Üniversitelerin Sanat Tarihi, Arkeoloji ve Müzecilik bölümlerinde öğrenim gören
geçerli bir öğrenci kimlik kartı ibraz etmeleri kaydıyla,
r) Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ile beraberindeki heyetler,
s) Rektörlük tarafından kendilerine ücretsiz ziyaret izni verilenler.
(3) Yukarıdaki ziyaretçilerin dışında ücretli girişler Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel
Müzecilik Kılavuzunda belirtildiği üzere; “Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri için tayin
edilen azami giriş ücretinden fazla olamaz” hükmü doğrultusunda Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Müzelerinde uygulanacak giriş ücretini belirleme yetkisi Müze Yönetim
Kurulundadır.
MADDE 22- (1) Müzelik değerdeki taşınır kültür varlıkları Ayniyat Talimatnamesi
uyarınca Eser Envanter Defteri’ne kaydedilir. Kayıt işleri geciktirilmez. Müzeye giren eserin
envanter işlemi en kısa sürede yapılır. İlmi çalışmalar için eserlerin ikişer nüsha ve fotoğraflı
katalog fişleri düzenlenir.
(2) Teşhirdeki eserlerin yerlerini ve envanter numaralarını gösterir bir teşhir planı
hazırlanır.
Eser Depoları ve Etütlük Eserler
MADDE 23- (1) Eser depoları, bulma kolaylığı sağlayacak şekilde düzenli ve tasnifli
olur. Yapılan tasnife göre eserlerin listeleri düzenlenir veya depo yardımcı defteri tutulur.
Müzelik değerde olmadığından envanter edilmemiş, etütlük olarak korunmaya alınmış eserler
de, müzeye geliş şekli, yeri ve zamanını gösteren etiketleriyle tasnif edilmiş olarak depolanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Kadrolar
MADDE 24 – (1) Müzenin personel ihtiyacı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b
maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Harcırah
MADDE 25 – (1) Müze görevlilerinin müzeyle ilgili toplantı, konferans, kurs ve eğitim
giderleri ile yolluk, yevmiye masrafları gibi harcamaların tamamı İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı tarafından karşılanır.
Giderler
MADDE 26 – (1) Müzenin toplantı, ikram, temsil giderleri gibi harcamaların tamamı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır.
Kiralama ve İşletme
MADDE 27 – (1) Müzenin kantini İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ve Hediyelik eşya
satış ofisi ise Döner Sermeye İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönerge Üniversite Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
yürütür.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma