Dekanımızın Mesajı

         

Sanat, bireyin yaşamında ve onu çevreleyen her ortamda var olan bir olgu olduğu için,  insanın vazgeçemeyeceği gereksinimlerinden biridir. Çünkü sanat, bireyin yaşadığı toplumda etrafında olup bitenlere karşı kendini farklı biçimlerde ifade edebildiği etkili bir araçtır. Sanat yaşamaktır: İnsan bilincini yeniden düzenleyebilecek kazanımları sağlayan ve bu sayede duygu birliği oluşturan; gücü ve insanın üretken yönünü teşvik eden;  farklı ülkeler, kültürler, sosyal ve etnik gruplar arasında köprü vazifesi gören, insanlar arasındaki farklılıkları ve ikilemleri onarmaya çabalayan ve onların birlikteliğini sağlamak için uğraş veren, eleştirel düşünmeyi ve problem çözmeyi hedefleyen bir iletişim protokolüdür.

Günümüzde sanat eğitimine yönelik yaklaşımlar arasında  “sanat yoluyla eğitim” felsefesine işaret edildiği görülmektedir. “Sanatta eğitim” veya “sanat yoluyla eğitim” çağımızda geçerliliğini arttırarak sürdürecek bir varlık olarak görülmektedir. Sanat ile dil öğretimi bu yaklaşıma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca, bireyler bugün televizyon, reklam ve diğer medya tarafından çevrelenen oldukça yüksek bir görsel dünya içerisinde büyümektedirler. İnsan beyni işitsel yapıdan beş kez daha fazla görsel algıya sahiptir. Öğrencilere sanat aracılığıyla öğrenme fırsatları verildiği zaman, onların olumlu cevaplar vermeyeceklerine dair hiçbir şüphe yoktur. Sözcüklerin yeterli bilgiyi tek başlarına öğrencilere ulaştıramayacağı bilinmektedir. Bir resim veya fotoğraf, bazen binlerce sözcükten çok daha fazla akılda kalıcı olmaktadır.

Sanat eğitimi süreci sonucunda ortaya çıkan sanat eseri ise ritüelleri ve imajları yansıtan, görsellik veya ritm oluşturan, bir anlama insanlığa hizmet eden, görsel algıyı ortaya çıkartan; insanın en karakteristik görüntüsünün yani onun hislerinin, korkularının, anılarının biçimini alan ve bunların görsel mecazlarını oluşturan estetik bir araçtır.

Güzel Sanatlar Eğitimi’nin, Genel Sanat Eğitimi içerisinde özel bir yeri vardır. Bu alan içerisinde heykel, grafik tasarım, seramik ve cam, tekstil tasarımı, mimari, resim, minyatür, fotoğraf vb) alt disiplinler yer almaktadır. Bu alt disiplinlerin de kendine has özellikleri barındırdığı bilinmektedir. Örneğin Grafik Tasarımın işlevselliği ön plana alması, estetiği ise ikinci plana atmasıyla diğerlerinden ayrıldığı bilinir. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yukarıda belirtilen gerekçelerden hareketle şu an öğrencisi olan Görsel İletişim Tasarımı, Resim, Seramik ve Cam Bölümü ile Görsel İletişim Tasarımı ve Çizgi Film/Animasyon Ana Sanat Dalları; henüz öğrenci alınmayan ancak yakın bir tarihte alınması muhtemel olan İç Mimarlık Bölümü, yerelde Türkiye, uluslar arası anlamda ise Dünya’daki Güzel Sanatlar Eğitimine katma değer oluşturabilmek için çabalamaktadır. Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi genel sanat eğitimi felsefesine uygun bir program ve içerik ile fiziki altyapısını tamamlamış olarak eğitim-öğretimini sürdürürken, çağın vazgeçilmez teknolojik araçlarından yararlanmayı bilen, ulusal ve uluslar arası işbirliğine açık bir eğitim anlayışını hedeflemiştir. Bu kapsamda bireylerin, sektörün ve alanın ihtiyacı olan program ve ders içeriklerini sürekli güncelleyen; uluslar arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimini teşvik eden ve bu anlamda ortaklıklar yapan bir konumdadır. Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hem vermiş olduğu eğitimin bir göstergesi hem de öğrenciler ile insanların görsel okuryazarlığını attırmayı amaçlayan bir çok kültürel ve sanatsal etkinlik gerçekleştirmekte, projelere imza atmaktadır. Bunlar özellikle sergiler başta olmak üzere, çalıştaylar, workshop’lar, konferanslar, seminerler, sempozyumlar ve geleneksel olarak he yıl organize edilen festivaller olarak sıralanabilir. Ayrıca Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri hem ulusal hem de uluslar arası yarışmalara katılarak farkındalık oluşturmaktadırlar.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Yükseköğretim Sistemi içerisinde Türk ve Dünya Gençliğinin eğitim–öğretim taleplerini karşılamaya, çağın gereksinimlerine uygun, mesleki becerileri yüksek, yerelden evrensele kültür, sanat ve tasarım anlayışını benimseyen, ulusal ve uluslar arası alanda rekabetçi bir yapıya sahip bireyler yetiştirmeye istekli ve azminde olan bir fakülte olarak öğrencileri ağırlamakta ve ağırlamaya da devam edecektir. 

Saygı ve sevgilerimle…
Prof. Dr. Levent MERCİN

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma