»» “Demokrasi Şöleni” Konulu “Sanat Çalıştayı”

                                   

“DEMOKRASİ ŞÖLENİ” konulu “SANAT ÇALIŞTAYI”.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği.

Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 15 Ağustos 2013, 14 Ağustos 2014.

Proje numarası: TR2009/0136.01-02/334 DVİHE Hibe Programı.

Proje Bütçesi 90.000 EURO. Nihai Rapor: 11.06.2015. 

Proje Koordinatör Yardımcısı, Çalıştay Yürütücüsü. Doç.Dr.Levent MERCİN

PROJE ÇALIŞTAY WEB SİTESİ: http://dssc.dpu.edu.tr/Calistay.aspx

ULUSLARARASI DEMOKRASİ ŞÖLENİ SANAT ÇALIŞTAYI

TC. Başbakanlık Merkezi Finans İhale Birimi ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa yürüttükleri ve finanse ettikleri “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek olan “Demokrasi Şöleni” adlı “Sanat Çalıştayı” 22-28 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek. Dumlupınar Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı ve eş finasman desteği sağladığı proje, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Güzel Sanatlar Eğitimini Destekleme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa hazırlanmıştır. Bu projede koordinatörlüğü Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN, Proje Koordinatör Yardımcılığı’nı Doç. Dr. Levent MERCİN, Proje Asistanlıklarını ise Doç. Dr. Uğur ATAN ve Öğr. Gör. Figen YAVUZ yaparken, GÜSED başkanı Zafer Erzincan ise proje uzmanı olarak görev almıştır.

Çağdaş bir toplum olabilmenin en önemli göstergeleri arasında yerleşmiş bir demokrasi, gelişmiş insan hakları mekanizması, çoğulcu bir anlayış ve uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yer alır. Literatür incelendiğinde dünya tecrübesi göstermiştir ki eğitim ve bu kapsamda yer alan etkinlikler, bu kavramların bir toplumda gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Demokrasinin yerleşmesi ve gelişmesi, demokratik kültürün ailede, okulda, çevrede ve toplumda yaşanmasıyla mümkün olur. Aile, okul, çevre ve toplumda bu demokratik kültürün yerleşmesinde özellikleokul ve medya gibi kurumlar önemli bir yer tutmaktadır.

Toplumlarda demokrasi ve insan hakları konusunda duyarlılık sağlamak, farkındalık oluşturmak ve korumak için « Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi » bir zorunluluktur. Bu eğitim, bireylerin kişisel gelişiminin ilk safhaları olması nedeniyle özellikle okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretimde oldukça önemlidir. Bu bakımdan, eğitim sistemleri aracılığıyla demokratik vatandaşlık ve insan hakları kavramlarını güçlendirmek, Türkiye de dahil bütün Avrupa ülkelerinde hayati bir öneme sahiptir. Haklar ve sorumluluklar açısından farkındalık yaratmak ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek ise sürekli bir desteği gerektirmektedir. İşte bu proje genel anlamda bu desteği sağlamak için hazırlanmıştır. Ayrıca bu proje kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştay ve arkasından açılacak sergilerin bireylerde estetik bilinç oluşturması, sanata değer verilmesi ile sanatçıların takdir edilmesini sağlaması; sanatçılar ve tasarımcıların birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunmalarını temin etmesi açısından da alt bir amacın gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Demokratik kültürün okullarda yerleştirilebilmesi için hak, özgürlük, hoşgörü gibi soyut ama doğrudan anlayış ve yaşantı ürünü olan kav­ramların işe koşulmasında belirlenen ilke süreç temelli, yaşantı ve eylem merkezli bir yaklaşım üzerine kurulmuştur. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için üç temel boyutdan bahsedilebilir. Birinci boyutta demokratik okul kültürünün felsefe, vizyon ve misyonunu belirleyerek paydaşlarda bilinç, tutum, değer ve davranış oluşturma adına geliştirilen doğrudan uygulamalar; ikinci boyutta ise demokratik, ilke, değer ve normların görünürlüğünü sağlayan, posterler, afişler ve el ilanları yer alır. Üçüncü ve son boyut da ise katılımcılık anlayışını geliştirici bir dizi kurul, komisyon ve çalışma gruplarının varlığından söz edilebilir. Bu üç boyut içerisinde yer alan ikinci boyut, “Demokrasi Şöleni” konulu “Sanat Çalıştayı” ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısı ile projenin hedef gruplarını oluşturan, Türkiye’deki eğitim alanındaki uygulayıcılar (İl Milli Eğitim Müdürlükleri, yerel yönetimler, öğretmenler ve öğretmenlerin dışında okullarda görev yapan personel), okul aile birlikleri, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, yazılı ve görsel basın-yayın organları ile projenin nihai faydalanıcıları olan okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, ebeveynler, öğretmenler ve sonra da Türkiye’de yaşayan vatandaşlar bu kapsamda elde edilecek materyallerden yararlanmış olur.

Proje genel anlamda Türkiye’nin yedi bölgesi ve 81 ilini kapsamaktadır. Ancak projede hedeflenen iller Türkiye’nin tüm illeri olmakla beraber, projenin süresi dikkate alınarak sadece sergilerin düzenleneceği iller Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde Mersin, Karadeniz bölgesinde Samsun, İç Anadolu Bölgesinde Ankara ve Konya, Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Marmara Bölgesinde İstanbul, Ege Bölgesinde Manisa ve Kütahya, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise Gaziantep ile sınırlandırılmıştır. Sergi faaliyetlerinin gerçekleştirileceği iller coğrafi, demografik ve sosyo-ekonomik kriter göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Söz konusu kriterlerde, Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde yürütmekte olduğu proje sayısı ve Türkiye’de nüfusun coğrafi dağılımı da dikkate alınmıştır.

Özgün ve farklı eserlerin ortaya konulmaya çalışılacağı bu çalıştaya,yurt içinden 23 yurt dışından 7 olmak üzere toplam 30 çok değerli sanatçı ve tasarımcı katılmıştır. Bu sanatçı ve tasarımcıların “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi” için bir araya gelmesi, DVİHE için eser oluşturulması ve oluşturulan eserlerin arka planlarını anlatan kısa bir yazı yazılması; çalıştay sonrasında eserlerden oluşan karma sergilerin düzenlenmesi ve oluşturulacak kataloğun projenin hedef kitlesine dağıtılması, kamuoyunun dikkatini çekecektir.

Aralarında Türkiyede’deki birçok üniversiteden öğretim üyesinin yanısıra basından bir karikatürist’in, yurtdışından ise ABD’li sanatçıdan, Polonya’lı, İran’lı, Macaristan’lı, İsrail’li sanatçılara kadar bir çok seçkin insan, çalıştayda yağlıboya tablo, karikatür, illüstrasyon, poster vb. gibi sanat eserleri ile tasarımlar ortaya koyacaktır. Bu eserler 30 Nisan 7 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kütahya’da, 9-16 Mayıs 2014 tarihleri arasında Konya’da, 20-27 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da, 30 Mayıs-6 Haziran 2014 tarihleri arasında Samsun’da, 10-17 Haziran 2014 tarihleri arasında Erzurum’da, 22-28 Eylül 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de, 30 Eylül 6 Ekim 2014 tarihleri arasında Mersin’de, 8-15 Ekim 2014 tarihleri arasında Manisa’da ve 17-24 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye’nin yedi bölgesini kapsayacak şekilde sergilenecektir. Bu sergilerin açılışı basın yayında ve kamu kurumlarında duyurulacaktır.

Çalıştay süresince üretilen eserler ve tasarımlar; bu eserlerin arka planının ele alındığı yazılı metinler, eğiticiler için bir eğitim materyaline, yani katalog haline getirilecektir. Bu katalogdan 1000 adet basılacak ve başta çalıştaya katılan sanatçılar olmak üzere, Türkiye’deki Güzel Sanatlar Fakülteleri’ne, Türkiye’nin 81 İli’nin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. Ayrıca bu kitap, daha geniş kitlelerin yararlanabilmesi için sayısal olarak hazırlanacak ve internet ortamına aktarılacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma