Misyon-Vizyon

 1. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ HAKKINDA

A.1. TARİHÇE, MEVCUT DURUM VE ORGANİZASYON ŞEMASI

Sanat/tasarım eğitimini çağdaş, estetik kaygıları gözeten, eleştirel düşünebilen, birey ve toplum yararına üretebilen, vatandaşlık bilinci ile yetişen bir toplum oluşturmayı ekonomik gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gören, sürekli olarak kendini yenileyen, artan yeni sanat/tasarım ürünleri ile gerek ulusal, gerekse uluslararası sanat/tasarım alanlarında kendisini gösteren ve başarı elde edebilen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11.03.1999 tarihli ve 6923 sayılı yazısı üzerine 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 12.03.1999 tarih ve 99/12628 sayılı bakanlar kurulu kararı ile birlikte Yüksek Öğretim Kurulunun 12.06.1999 tarih ve B.30,0.EÖB.0.00.00.03.03.01- 1461-19356 sayılı yazıları ile üç bölüm halinde açılmıştır. Yine Yüksek Öğretim Kurulunun 20.04.2000 tarih ve B:30.00.00.03.06.03.897-7915 sayılı onayları ile 2000-2001 öğretim yılında Grafik bölümüne 40 öğrenci alınarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. 2003-2004 Öğretim yılında Grafik Bölümü İkinci Öğretime 20 öğrenci, Resim Bölümüne 20 öğrenci alınmış olup, eğitim öğretim sürdürülmüştür.2022-2023 eğitim öğretim akademik yılında ise Görsel İletişim Tasarımı Bölümü birinci öğretime 82 ikinci öğretime 72 olmak üzere toplam 154 öğrenci, Resim Bölümü birinci öğretime 50, Çizgi Film Animasyon Bölümü birinci öğretime 60 öğrenci, Seramik ve Cam Bölümü birinci öğretime 30 öğrenci, El Sanatları Bölümüne 20 öğrenci kabul edilmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne henüz öğrenci kabul edilmemektedir.

Fakültemizin fiziki altyapısı, her geçen gün güçlendirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çağın gerektirdiği teknolojik altyapı ve donanımla zenginleştirilmektedir. Bu kapsamda fakültede 58 adet MAC tabanlı bilgisayar ile 160 adet PC tabanlı bilgisayar, 50 adet çizim tableti, Web Tabanlı Televizyon Stüdyosu, Gravür Baskı, Serigrafi, Fotoğraf vb. birçok atölye öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. Baskı atölyeleri hem yüksek hem çukur hem de düz baskı tekniklerinin uygulanabileceği şekilde donatılmıştır. Resim Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümlerinin atölyelerinde, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gerekli araç- gereç ve donanımın yanı sıra, bilgi düzeyinde kullanabilecekleri derslikler fakülte tarafından karşılanmıştır.

Fakültemiz binasının kullanım alanı yaklaşık olarak 22000 m2’dir. Fakültemizde 65 m2’lik atölyelerin yanı sıra 70, 142 ve 327 m2’lik atölyelerde hizmet verilmektedir. Atölyelerin yanı sıra öğrencilerin boş zamanlarında çalışabilecekleri bir adet çalışma ofisi ve kitaplık bulunmaktadır. Ayrıca etkinlikler için iki adet 327 m2’lik sergi salonu, 4 adet amfi, 9 adet teorik amaçlı derslik, bir kafeterya ve bir yemekhane bulunmaktadır.

DPÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştirmektedir. 2022 yılı itibariyle geleneksel olarak 15.si gerçekleştirilen “Çizgi Film Animasyon Festivali”, 2021 yılı itibariyle 5.sinin yapıldığı “Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması”, “Uluslararası Demokrasi Şöleni Sanat Çalıştayı ve Sergileri”, “Posterland.org, Uluslararası Organ Bağışı” konulu uluslararası afiş yarışmaları, “Ahmet Yakupoğlu Sempozyumları”, “Çizgi Film Animasyon Sempozyumu”, “Uluslararası Katılımlı İletişimde Tasarım Tasarımda İletişim Sempozyumu” buna örnek olarak verilebilir. Diğer etkinlikler ile birlikte 2022 yılı da dahil fakültemizin gerçekleştirdiği etkinlik sayısının toplamı yaklaşık 600’ü bulmuştur. Bu etkinlikler içerisinde sergiler en önemli kısmı oluşturmaktadır.

 

Bunun dışında büyük kentlerdeki sanatsal ve kültürel organizasyonlara (bienal, fuar, sergi, workshop, çalıştay vb) katılım sağlanmakta, kültürel ve eğitsel amaçlı müze, ören yerleri ile tarihi mekanlara geziler düzenlenmektedir. Kütahya’nın büyük kentlere yakın olması (İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Konya, Bursa vb.) fakültemizin bu etkinliklere katılması açısından ulaşımı kolaylaştırmakta ve öğrenciler açısından da bir avantaj sağlamaktadır.

Öğrenciler öğrenim görmek için fakültemizi tercih ettikleri takdirde, öncelikle Türkiye’de eşine az rastlanan bir yerleşkede ve mimari yapıların kimlikli olduğu bir ortamda eğitim göreceklerdir. Ayrıca öğrenciler, geniş mekanlarla birlikle alt yapı ve donanım bakımından yeterli bir ortamda uygun bir atmosferde eğitim alabileceklerdir. Fakültemizde öğrenim gören öğrenciler şartları yerine getirdikleri takdirde “Erasmus Plus” öğrenci değişim programı sayesinde yurt dışında eğitim görme imkânlarını da kazanabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler, bölümler arasındaki entegrasyon sayesinde, çift anadal yapabileceklerdir. Paydaşlarımız ve akademik personelin önerileri ile açılan veya açılacak olan yeni dersler sayesinde, öğrenciler, mesleki beceri ve donanıma sahip olabilecekleri gibi gerçek yaşamda karşılaştıkları problemlere çözüm önerileri getirebilecek konuma gelebileceklerdir.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Organizasyon Şeması

 

A.2. MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz;

Fakültemizin ana misyonu Türk Sanat ve tasarım anlayışını, yerel ve estetik bakış açısından hareketle, evrensel çizgide ve dünya genelinde rekabet üstünlüğü sağlayabilecek konuma getirmektir. Günümüzün ihtiyacına cevap verebilecek yeni sanatsal kuramlar ile bilgi ve beceriyle donatılmış bireyler yetiştirmek, fakültemizin bir diğer görevidir. Ayrıca eğitim-öğretim yoluyla, Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu insan gücü potansiyelinin iyileştirilmesi ve bilgi toplumunun oluşmasına katkı sağlanması da hedeflenmiştir. İletişim kurabilen, uyumlu, girişimci, paylaşımcı, teknolojiyi etkin kullanabilen; özgür, özgün ve eleştirel düşünebilen; araştırmacı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, toplumun hayat kalitesine önem veren, ulusal ve uluslararası yeniliklere ve işbirliğine açık, etik değerleri gözeten, farklı görüş ve düşüncelere saygılı, bireysel hizmet ve sorumluluk anlayışı taşıyan, mesleğin gerektirdiği bilgi donanımına sahip, yaşam boyu öğrenmeye odaklı, çağdaş uygarlığı hedefleyen, çevresel ve kültürel tarihi değerleri yücelten, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen öğrenci ve akademisyenler yetiştirmek, kentimize, bölgeye ve topluma ileri ve kaliteli hizmeti sunmak, ekonomik, toplumsal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak, özel araştırmalarla evrensel bilim, sanat, kültür ve bilgi birikimine katkıda bulunmak, doğru yükseköğretim politikalarının oluşmasına öncülük etmek, kaynakları yerinde, zamanında, önceliklere göre ve doğru kullanmak, stratejik plana bağlı kalmak, kurumsal ve bireysel performansları ölçmek, kamu kurum ve kuruluşlarına ilmi, kültürel, sanata ve tasarıma katkı ve toplumsal gelişme sürecinde öncülük etmek, çağın gerektirdiği donanımla ve evrensel geçerliliği olan bilim ışığında hareket etmek de fakültemizin misyonları arasındadır.

 

              Vizyonumuz;

Fakültemizin vizyonu; gelenekselden beslenebilen ama çağdaş yorumlara da açık olabilen, estetik kaygı ve beğeni duyguları gelişmiş bireyler yetiştirmek; bu kapsamda özgün sanat ve tasarım kuramları geliştirilebilmesini sağlayan; mensubu olmaktan gurur duyulabilen, uluslararası standartlarda nitelikli sanat eğitimi verilen, verilen eğitim neticesinde yurt içinde ve yurt dışında farkındalık oluşturulabilecek şekilde temsil edebilen eser, tasarım ve çalışmalar üretilebilen, ülkemizin kültür, sanat ve tasarım alanında çağdaş uygarlık düzeyine yükselmesine katkıda bulunabilmektir.

 

A.3. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç 1: Daha başarılı öğrencilerin fakültemiz bölümlerini tercih etmesini sağlamak. Mevcut olan bölümleri yeni bölümlerle zenginleştirmek.

Hedefler:

 • ERASMUS öğrenci değişim programı kapsamında her yıl öğrencilerin %10’una yurt dışında eğitim imkânı sağlamak.
 • Mezun veri tabanını oluşturmak.

Amaç 2: Fakültenin niteliğinin arttırılması ve öğrencilerin memnuniyetinin sağlanması

Hedefler:

 • Yapılan araştırmaların nitelik ve nicelik olarak arttırılmasını sağlamak.
 • Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki aktivitelerinin arttırılması.

Amaç 3: Eğitimde görerek ve yaşayarak öğrenme konseptinin yaygınlaştırılması.

Hedefler:

 • Birey merkezli bir yaklaşım çerçevesinde eğitim faaliyetlerine yön vermek ve bu anlamda bilimsel niteliğe sahip yöneticiler yetiştirmek.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde başka üniversitelerle eğitimsel ve yönetsel anlamda iş birliği yapmak.

Amaç 4: Eğitim ve Öğretimin niteliğini geliştirmek.

Hedefler:

 • Dünya standartlarında eğitim–öğretim yapmak.
 • Fakültemizde düzenlenecek bilimsel sergi, festival, seminer, çalıştay ve konferans sayısını artırmak.

Amaç 5: Fakültenin Eğitim-Öğretim ve fiziki alt yapısını geliştirmek.

Hedefler:

 • Mevcut derslikleri bilgisayar ve projeksiyon ve ses sunum cihazlarıyla teknoloji gelişimine göre yeniden donatılması.
 • Mevcut konferans salonlarının klimalar vasıtasıyla ısıtma ve soğutmasını tesis etmek.
 • Çevre Düzenlemesini yapmak.

Amaç 6: Akademik kadroyu geliştirmek.

Hedefler:

 • Her anabilim dalında en az 1 Prof.- 2 Doç.- 3 Dr. Öğr. Üyesi,- 4 Arş. Gör. olacak şekilde akademik kadroyu zenginleştirmek.
 • Bilim insanı yetiştirme çalışmalarına ağırlık kazandırmak.

           Amaç 7: Bilimsel araştırma ve yayın sayılarını artırmak.

Hedefler:

 • Araştırma Fonu tarafından desteklenen Bilimsel Araştırma Projesi sayısını artırmak.
 • TUBİTAK ve DPT gibi kurumlardan alınan Proje sayısını artırmak.
 • Yayın sayısını artırmak.

             Amaç 8: Yurtiçi ve Yurtdışı fuar, sergi ve sempozyum gezilerinin sayısını arttırmak.

Hedefler:

 • Yurtiçi fuar ve sergilere günü birlik geziler düzenlemek.
 • Yılda en az bir kere 3.ve 4.sınıflara yönelik il dışı gezi düzenlenmesi.

              Amaç 9: İnsan kaynaklarını geliştirmek

Hedefler:

 • Uzman kişilerce Fakültemiz idari personeline eğitim vermek.
 • Yurt içi ve yurt dışından konusunda uzman kişilerin çeşitli konularda
 • Sergi, konferans ve seminerler vermek için davet edilmesi.
 • İş hayatında başarılı olmuş fakültemiz mezunlarının davet edilerek “başarı öykülerinin” öğrencilerimizle paylaşılması.

 

A.4. TEMEL DEĞERLERİMİZ VE KALİTE POLİTİKAMIZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından benimsenen temel değerler ve kalite politikaları şunlardır:

Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük
 • Öncü Olma
 • Girişimci
 • Öğrenci Merkezli Olma
 • Yenilikçi
 • Küresel Eğitim
 • Şeffaflık
 • Farklılıklara Saygı Duyma
 • Etik
 • Topluma Katkı Sunma Bilinci
 • Eşitlikçi

 

Kalite Politikalarımız

 • Uygulamalı Eğitim Politikası
  • Tüm birimlerde müfredatın uygulama ağırlıklı olarak güncellenmesi.
  • Paydaşların katılımıyla eğitimin sürekli olarak iyileştirilmesi.
  • Laboratuvar, bilişim ve teknolojik olanakların sürekli geliştirilmesi.
 • Yaşam Boyu Öğrenme Politikası
  • Sürekli öğrenme alışkanlığını kazandıracak uygulamaların desteklenmesi.
  • Toplum ihtiyaçlarına yönelik eğitim imkanlarının sunulması.
  • Hizmeti dürüstlük ile sunmak.
  • Öğrenmeye bir ürün olarak değil, bir süreç olarak yaklaşmak.
  • Bilmenin ve öğrenmenin farklı yollarına saygı göstermek.
 • Kültür ve Sanat Politikası
  • Kültür ve sanat üretiminde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi.
  • Eleştirel düşünce ve etik değerlere bağlılık.
  • Kültürel, doğal ve sanatsal mirası sahiplenmek.
 • Yabancı Dil Politikası
  • Yabancı dil becerilerini geliştirecek uygulamaların arttırılması.
  • Mesleki yabancı dilin birimlerde yaygınlaştırılması.
 • Eğitim ve Çevre Dostu Kampüs Politikası
  • Eğitim kalitesini arttıran fiziki alt yapının korunması ve geliştirilmesi.
  • Mevcut yeşil kampüs anlayışının sürdürülmesi.
 • Sosyal Üniversite Politikası
  • Toplum bilincini geliştirecek etkinliklerin arttırılması.
  • Şehir-Üniversite etkileşimini arttıracak uygulamaların geliştirilmesi.
 • Teknoloji ve Bilişim Politikası
  • İstihdam odaklı teknoloji ve bilişim yetkinliklerinin geliştirilmesi.

 

A.5. ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZ

Üniversitemizin gelişim sürecinde, öncelikli alanların güncellenip 2023 vizyonuna uygun stratejilerin benimsenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla Kalite Komisyonu çalışmaları kapsamında “Öncelikli Alanlar” belirlenmiştir. Belirlenen öncelikli alanlarımız şunlardır:

 • Çini, Sanatı ve Kültürü

Temel değerlerinden birisi olan topluma karşı sorumluluk bilincinde faaliyetlerini yürüten Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin “Toplumsal Katkı Süreçlerinde Öncelikli Alanları” ise şunlardır:

 • Kültürel ve Sanatsal Faaliyetlerin Korunması ve Yaygınlaştırılması
 • Türkiye’nin ve Kütahya’nın Kalkınmasına & Gelişmesine Katkı
 • Kütahya’nın Dokunmasının Korunması
 • Toplum Kariyer Planlaması

 

 1. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

B.1. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonunun Amacı

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında fakültemiz bünyesinde kurulan Kalite Komisyonunun amacı, fakültemiz stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili fakültemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurarak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmektir.

 

B.2. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kalite Komisyonu Organizasyon Şeması

 

B.3. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kalite Komisyonu Üyeleri, Kalite Komisyonu Alt Çalışma Grubu Üyeleri

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

ALT ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİ

FAKÜLTE KALİTE KOMİSYONU KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Canan ÖZKAN

LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE GRUBU

Doç. İsmet YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Said TUĞCU

Abdullah SERT

Emine Sevda IŞIK

EĞİTİM VE ÖĞRETİM GRUBU

Dr. Öğr. Üyesi Canan GÜNEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Burak YİĞİT

Arş. Gör. Dilara KAÇMAZ

Arş. Gör. Murat ÇALIŞ

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GRUBU

Dr. Öğr. Üyesi Haydar TAŞÇILAR

Dr. Öğr. Üyesi Resul AY

Arş. Gör. Sercan KEHRİBAR

Arş. Gör. Orhan TUTAYSALGIR

TOPLUMSAL KATKI GRUBU

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar SAYGIN

Arş. Gör. Kağan GÖKTEPE

Arş. Gör. Ceyda KURTEŞ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Organizasyon Şeması
Son Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, Cuma