Aday Öğrenci

RESİM  BÖLÜMÜ 2021 YKS ADAY ÖĞRENCİ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI
2021 YKS kılavuzunda yer alan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü tercih edecek öğrenciler için hazırlanmış bilgilendirmeler aşağıda belirtilmiştir. 
 
a. İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Uygulamasına İlişkin Koşullar:
 Yoktur.
 
b. Staj Uygulaması:
Resim Bölümü’nde staj uygulaması yoktur. Yerine, bitirme tezi hazırlamaya yönelik olan 4. Sınıf “Proje 1” ve “Proje 2” dersleri işlenmektedir.
 
c. Mesleğin Gerektirdiği Kıyafet Ve Donanım Malzemeleri:
Resim alanında projeksiyon, bilgisayar, ışıklı masa, baskı makineleri, sanat malzemeleri ve diğer atölye malzemeleri kullanılmaktadır. Resim eğitimi süresince bölümümüz, ilgili dersler çerçevesinde cihazlara ulaşım imkanı sağlamaktadır. Gerekli sanat malzemeleri ise çoğunlukla öğrenciler tarafından karşılanmaktadır. 
Resim Bölümünden mezun olan ve iş hayatına atılan öğrencilerimiz için iş yerleri mesleğin gerektirdiği bir çok donanım imkanını sağlamaktadır. Bunun yanında mezunlar, çalıştıkları kurum ve kuruluşların kılık kıyafet yönetmeliği gibi kurallarından sorumludurlar. 
 
d. Ders Uygulamalarında Kullanılacak Sarf Malzeme, Araç Ve Gereç Gideri; Sınav, Materyal ve Eğitim Öğretim Hizmeti Karşılığı Öğretim Giderleri:
Resim Bölümü’nde yer alan derslerin içeriğinde genellikle “uygulama” yer almaktadır. Dersin özel alanına, işleyişine göre kullanılan malzeme, araç ve gereçler çeşitlilik göstermektedir. Birinci sınıf öğrencileri temel tasarım konularında, temel bilgileri öğrendikleri için genel olarak çeşitli boya malzemeleri (genellikle guaj boya, sulu boya ve lavi mürekkebi), cetveller, fırçalar, kalemler, çeşitli kağıtlar ile tasarım eğitimine giriş yapmaktadır. Diğer sınıflarda da takiben dönem dönem farklı malzemeler alınmaya devam edilmektedir, çünkü ders ve bilgi çeşitliliği artmaktadır. 
Resim Bölümüne yeni kayıt yaptıran birinci öğretim öğrencileri ve okudukları programın normal öğretim süreleri içerisinde yer alıp kayıt yenilemesi yaptıracak birinci öğretim öğrencileri, katkı payı ve öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir. 
Dönem boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleşecektir. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Dersi veren öğretim elemanının inisiyatifi ile başka sınavlar ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir.
 

e. Resim Bölümü Program İçeriği- Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Yönelik Genel Bilgiler ve Yerleşke Koşulları:

 

e-1. Resim Bölümü Program İçeriği

Program Dili

Türkçe

Program Süresi

4 (Yıl)

Program Azami Süresi

7 (Yıl)

Program Kontenjan

I. Öğretim – 50 öğrenci

II. Öğretim – Geçici olarak öğrenci kabülü yapılmamaktadır.                                               

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Selda MANT MENAY

Tarihçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölümün Amacı

Güzel Sanatlar Fakültesi; 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı kanunun Ek 30. maddesine göre 1999 yılında kurulmuş olup, 2000 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışından benzer eğitim kurumlarıyla yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve işbirliğini sürdürmektedir. Resim Bölümü 1999 yılından itibaren merkez kampüste bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi binasında 20 kişilik öğrenci kontenjanıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. Resim Bölümü, daha çok öğrenciye hizmet verebilmek için kontenjanlarını artırmış ve ikili öğretime geçmiştir ancak bir süredir ikinci öğretime öğrenci kabulü yoktur.

Bireyi merkeze alan, bilimsel düşünceye açık, özgün kimlikli, sorgulayıcı, yenilikçi, yaratıcı ulusal ve uluslar arası alanda sanatsal etkinliklere katılan sanatçı adayları yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bunun için; dört yıllık eğitim süresince sanatın birçok yönünü kavram ve teknikleriyle anlatabilmek amacıyla, Temel Sanat Eğitimi, Kültür Tarihi, Çağdaş Sanat Tarihi, Felsefe gibi sanat-kültür dersleri okutulur.  Başlangıcından bu yana gelen sanatsal davranış biçimlerini çözümleyen çalışmalarla birlikte, çağdaş dünya sanatının anlamını ve bağlantılarını ortaya koyan bilgilendirmelerin desteğinde, öğrencinin, kendine özgü duyarlılığını öne çıkararak, yaratıcılığını geliştirmesine olanak sağlayacak bir ortamda kuramsal ve uygulamalı olarak sürdürülür.

 

Kazanılan Derece

Bu bölüm, yüksek öğretimde Resim alanında 240 AKTS(ECTS) kredilik birinci düzey (kademe) sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Resim Ana Sanat alanında Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Lise Diploması. Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak, sınavları başarmış olmak zorundadır (YKS puanı ve Yetenek Sınavı puanı belirleyicidir). Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir.

Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Resim Ana sanat dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Mezuniyet Koşulları

240 AKTS’nin tamamlanması ve başarısız olunan bir ders kalmaması gerekmektedir.

Mezun İstihdam Olanakları

Mezun olan öğrencilerimiz, serbest sanatçı, özel kurum ve kamu kuruluşlarında ressam, sanat danışmanı, güzel sanatlarla ilgili eğitim ve araştırma kurumlarında akademik eleman, sanat dersleri sorumlusu olarak çalışabilirler. Tezsiz yüksek lisans programına devam eden ya da formasyon dersleri alan öğrenciler, orta öğretim kurumlarında resim öğretmeni olarak çalışabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler dönem boyunca teorik derslerin %70’ine, uygulama ve atölye derslerinin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir.
Dönem boyunca bir yarıyıl içi (vize) ve bir yarıyıl sonu (final) sınavı gerçekleşecektir. Öğrencinin başarısı; yarıyıl içi sınavları ile yarıyıl içinde yapılan ödev, uygulama ve benzeri çalışmalardaki başarı düzeyi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları değerlendirilerek belirlenir. Dersi veren öğretim elemanının inisiyatifi ile başka sınavlar ve etkinlikler de gerçekleştirilebilir.

Genellikle, teorik derslerin çalışmaları ödevler ve yazılı sınavlar ile; uygulama çalışmaları, uygulama ödevleri süreci ve sonucu ile değerlendirilir.

(https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=18121)

 

e-2. Güzel Sanatlar Fakültesi’ne Yönelik Genel Bilgiler ve Yerleşke Koşulları:

 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 1992 yılında kurulmuştur.  Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya il merkezinde: Evliya Çelebi ve Germiyan Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir. Güzel Sanatlar Fakültesi Evliya Çelebi Yerleşkesinde bulunmaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi 1999 yılında, Resim Bölümü, 2003-2004 öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Fakültemiz ve Bölümümüz, kurulduğundan bu yana kendini geliştirmeye, ilerletmeye çalışmakta, yurt içi ve yurt dışından benzer eğitim kurumlarıyla da yakın ilişkiler içinde bulunmakta ve işbirliğini sürdürmektedir.

 

 f. Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışabilme İmkânları:

Üniversitemizde kısmi zamanlı olarak çalışan öğrencilerin çalışma süreleri günde 4 saat, haftada en çok 15 saattir. Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı, işin başlama ve bitim saatleri birim yöneticilerince belirlenir. Kanunlarda milli bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmaması esas olmakla birlikte, hafta sonu, gece ve resmi tatil günlerinde açık olan birimlerde işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı öğrenci, birim yöneticisinin isteği üzerine bu günlerde çalışma yaptırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrenciler, bu çalışmalarından dolayı işçi olarak kabul edilemez.

Kısmi zamanlı öğrenciler, sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Bakmakla yükümlü olunmayan kısmi zamanlı çalışan öğrencilerimize genel sağlık sigortası,, diğer öğrencilerimize iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Aşağıdaki linkten bu konuda daha fazla bilgiye ulaşılabilir.

Kaynak: (https://sks.dpu.edu.tr/index/sayfa/1729/kismi-zamanli-ogrenci-calistirma)

Yukarıda belirtilen maddelerin yanında Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları içeren detaylı bilgiye aşağıda verilmiş olan linkten ulaşılabilir.

Kaynak: https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/strateji_dairesi/mevzuat/Y%C3%9CKSEK%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20KURUMLARI%20KISM%C4%B0%20ZAMANLI%20%C3%96%C4%9ERENC%C4%B0%20%C3%87ALI%C5%9ETIRMA%20USUL%20VE%20ESASLARI.pdf

 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yerleşkesi uydu görüntüsü ve Güzel Sanatlar Fakültesi binasına ait bir görüntü

Son Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023, Çarşamba