Yurtdışı Görevlendirme Yönergesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ


Amaç
Madde  1.  Dumlupınar  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  öğretim  elemanlarının 
bilimsel/sanatsal etkinlikler için yurtdışı görevlendirmelerinde takip edilecek usül ve kuralları 
belirlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu yönerge Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı bölümlerde 
görev yapan öğretim elemanlarını kapsar.
Dayanak
Madde  3.  Bu  yönerge  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  39.  maddesi,  6245  sayılı 
Harcırah  Kanunu’nun  34.  maddesi,  30  Ocak  2009  tarih  ve  27126  sayılı  Resmi  Gazetede 
yayımlanan  yurtiçi  ve  yurtdışında  görevlendirmelerde  uyulacak  esaslara  ilişkin  yönetmelik 
hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Yurtdışı Görevlendirme Esasları
Madde  4.  Destek  talebinde  bulunan  öğretim  elemanları  için  yurtdışı  görevlendirmelerinde 
dikkate alınacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.
a. Yolluklu ve yevmiyeli bütçe desteği başvuruları için Dumlupınar Üniversitesi dışında 
başka bir kaynaktan destek alınmamış olması gerekir. 
b. Öğretim  elemanı  her  yıl  için  en  fazla  iki  yurtdışı  destek  talebinde  bulunabilir.  Bu 
destek  taleplerinin birisi yolluklu yevmiyeli olacak diğeri  ise  sadece yolluklu olacak 
biçimde değerlendirilir.
c. Katılınacak  olan  konferans/sempozyum/sergi/çalıştayların  üniversite,  galeri,  ya  da 
uluslararası  bir  kuruluş  tarafından  düzenleniyor  ve  katılınacak  sergi  etkinliklerinin 
jürili ya da bir küratör denetiminde gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir.
d. Katılınacak olan sergiler  için bir açılış etkinliği düzenlenmesi, serginin davetiye, afiş 
veya online duyuru vs. ile hedef kitleye önceden duyurulması ve en az üç gün süre ile 
ziyarete açık olması gerekir.
e. Projeksiyon  ile sunulacak sergiler  için destek başvurusu yapılmaması  (yerleştirme ve 
video  sanat  işleri  bu  kapsam  dışındadır),  daha  önce  yurtdışında  sergilenmiş  olan 
sanatsal çalışmalar ile tekrar sergi açmak için başvuru yapılmaması, aynı şehir/ülke’de 
düzenlenen aynı içeriğe sahip etkinlikler için ardışık olarak başvuru yapılması gerekir.
f. Dumlupınar  Üniversitesinin  sağladığı  destekler  dışında,  Tübitak  2224  veya  diğer 
ulusal/uluslararası  kuruluşlardan  üniversitenin  karşılamadığı  giderler  için  ek  destek 
talep edilebilir.
g. Güzel  Sanatlar  Fakültesi  Dekanlığı,  bilimsel/sanatsal  amaçlı  görevlendirme 
başvuruları  hakkında yukarıda  sıralanan  ilkeler  doğrultusunda görüş  almak  amacıyla gerekli  gördüğünde  bir  komisyon  oluşturulabilir.  Yurtdışı  görevlendirmeler  için, 
komisyon  tarafından derğerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, başvuruların 
etkinlik tarihinden en az 15 gün öncesinde yapılması gerekmektedir. 
Başvuru Şartları
Madde  5.  Yurtdışı  görevlendirme  başvurularında  teslim  edilecek  belgeler  aşağıda 
sıralanmıştır.
a. Görevlendirme başvuru dilekçesi
b. Konferans/Sempozyum katılım talebi için bildiri özeti veya tam metinli bildiri 
c. Sergi/çalıştay için davetiye, afiş veya diğer bilgilendirme materyali
d. Tüm etkinlikler için kabul/davet mektubu
e. Etkinliğin jüri/danışma kurulu/düzenleme kurulu/küratör listesi
f. Konferans/sempozyum/çalıştay takvimi veya programı
 
Göreve Geri Dönüş
Madde  6.   Daha  sonraki  görevlendirmeler  için  referans  olması  amacıyla,  etkinliğe  katılım 
sonrasında en geç 30 gün içerisinde etkinliğe ait seçilmiş fotoğraflar, sunulan bildirinin bildiri 
veya özet kitabında yer alan/alacak metni, katılım belgesi/onayı kopyası ve etkinliği özetleyen 
bir rapor sunulmalıdır.
Görevlendirme İptali
Madde 7.   Etkinliğe herhangi bir nedenle katılım yapılmaması halinde Bölüm Başkanlığına 
dilekçe ile bildirilir. Etkinliğe katılım Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.
Kısıtlamalar
Madde 8. Ödeme yapılacak tüm görevlendirmeler için Fakülte Yönetim Kurulu ve Üniversite 
Yönetim Kurulu kararı ile bütçe imkanları ölçüsünde ödeme yapılır.

08 Ağustos 2017, Salı / 727 defa okundu.