Ders İçerikleri

TEMEL SANAT EĞİTİMİ I                                                        
Görsel Dili Oluşturan Temel Elemanlar, İlkeler: Nokta, çizgi, leke renk, ritim, denge, form, hacim, zıtlık, vb. kavramlarının verilmesi. Doğal ve yapay objeler üzerinde ışık gölgenin aktarımı. Nokta: Noktanın tanımı, olanakları, doğada nokta, sık seyrek, büyük-küçük, sistemli, serbest düzenleme çalışmaları. Çizgi: Çizginin tanımı, olanakları, doğal çizgi çeşitleri, yapay çizgi çeşitleri ile kompozisyon oluşturma. Kalem, mürekkep ve boya ile çizgi araştırmaları. Doku: dokunun tanımı, doku araştırmaları, yapay dokular, doğal dokular, güncel dokular, yüzeyde doku, üç boyutta doku, görsel anlatımda dokunun olanaklarının araştırılması.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ II
Görsel anlatımda Renk: Rengin tanımı, oluşumu, ana renkler, ara renkler, renk skalasının oluşumu, renk olgusu ve etkilerinin uygulamalarla anlatımı. Renk kontrastları: açık koyu kontrastı, tamamlayıcı kontrast, simültane kontrast, yalın kontrast, sıcak soğuk kontrast, miktar kontrastı, kalite kontrastı ile ilgili uygulama çalışmaları. Üç boyutlu form oluşturmada tasarım ilkeleri: Form-renk-işlev ilişkisi, yapı, form tekrarı, kompozisyon, denge, yön, açık-koyu, büyük-küçük, boş-dolu kavramları ve konu ile ilgili uygulama çalışmaları.

TEMEL RESİM SANATI I
İki boyutta derinlik etkileri, ışık-gölge, çizgi, doku, kompozisyon, denge, birlik ve espas gibi temel resim kavramlarının sunumu. Taslak, etüt teknikleri, çizer malzemeler, lavi, guaj boya, suluboya teknikleri ile ilgili deneysel uygulamalar ve örnek eser incelemeleri.
Kompozisyon ve Denge: Asimetrik denge, simetrik denge, birlik, bütünlük, öz-biçim ilişkileri, deformasyon, sadeleştirme konularında örnek eser incelemeleri ve uygulama çalışmaları. Figüratif resim, resimde figür, skeç, etüt. Figüratif  kurgularda ayrıntılı desen çalışmaları.  Natürmort, peyzaj, iç mekân, dış mekân çalışmaları, figürlü çalışmalar ve  sanatçılardan eser analizleri.

TEMEL RESİM SANATI II
Resim sanatında rengin önemi, renk karışımları, renk perspektifi, renk armonileri ve kompozisyon, renkle hacimlendirme.  Boyar malzemeler; pastel, suluboya, guvaş, akrilik ve yağlı boya   teknikleri. Natürmort, peyzaj, figür ve obje etütleri, plan ve oranlar; Yorum: Peyzajdan yorum, natürmorttan yorum, figürden yorum, iç mekândan yorum, objeden yorum; Klasik, Barok ,Empresyonist ve modern sanatçılardan eser incelemeleri. Kolaj: Kolaj transfer, asamblaj, espri kolaj.

ARTİSTİK PERSPEKTİF 
Perspektif terminolojisi, iki ve üç boyutlu çizgi perspektiflerinin incelenmesi ve uygulaması. Genel Perspektif İlkeleri: Şema, görsel ölçek, Aksonometrik perspektif, üç boyutlu canlandırma; Öğeler: Nokta, çizgi, yüzey, doku, renk, gölge, yansıma; Terimler: Resim düzlemi, duruş noktası, bakış açısı, ufuk çizgisi, kaçış noktası, obje çizimi, iç mekândan perspektif çizimleri, dış mekândan perspektif çizimleri, renk perspektifi. Serbest el perspektif (artistik perspektif): karmaşık formdaki nesnelerin skeçleri ve detayların çizimi.

FOTOĞRAFİ
Fotoğraf makinelerinin tarihi, objektif, film, ışık, banyo ve baskı. Objektifler: Standart, geniş, tele, zom ve makro objektifler. Pozlama kontrol mekanizmaları. Diyafram, örtücü; Hareketin durdurulması; Alan derinliği. Film: Formatlarına göre, ışık şiddetine duyarlılığına göre, renk duyarlığına göre film türleri. Kontrastlık ve gren yapısı. Işık: Işık ölçümü ve türleri, pozlama modları. Filtreler ve yardımcı aksesuarlar. Görüntü düzenleme; Siyah - beyaz film banyo ve kart baskısı.

KÜLTÜR TARİHİ
Tarihsel süreçte çeşitli uygarlıkların kültürel yapılarındaki değişimin incelenmesi. Genel olarak kültür kavramı. İnsanın tüm etkinliklerinin toplamı olarak kültür, değer yargılarının kaynağı olarak kültür. Kültür ve uygarlık; Kültürün bir değer ölçütü olarak uygarlık. Kültür ile dil ve tarih olguları arasındaki İlişkiler. Kültürel olgu olarak sanat; Düşünce kültürü bağlamında sanat. Eleştirel düşüncenin tarihi ve sanatın gelişimi. Sanat akımları ve kültürel coğrafya; Kültür tarihinin çeşitli evrelerinde sanatın gelişimi, modern kültür tarihi anlayışı ve sanatının  değerlendirilmesi.

TÜRK DİLİ I
Türk dilinin gelişimi: Türk dilinin tarihi dönemleri (Eski Türkçe, Orta Türkçe, Yeni Türkçe) Türkiye Türkçe’sinin özellikleri. Konuşma eğitimi (konuşma- düşünme ilişkisi, konuşma hızı, iyi konuşmacının nitelikleri). Dinleme eğitimi (özellikleri, dinlemede düşünce hızından yararlanma. Dil Nedir: Dilin doğuşuyla ilgili teoriler, dil-kültür-ulus ilişkisi; Dil Devrimi: Türk Dil Kurumu ve çalışmaları; Dünya Dilleri: Dil aileleri, Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türkiye Türkçe'sinin özellikleri: Ses özellikleri, biçim özellikleri, cümle özellikleri; Yazım kuralları; Noktalama işaretleri; Yazışmalar: Özgeçmiş, dilekçe, mektup, iş mektubu, telgraf.

TÜRK DİLİ II
Yazım kuralları, noktalama işaretleri. Yazma eğitimi (yazmanın gereği, konu seçme, konunun amacının ve sınırının belirlenmesi, konunun planlanması). Paragraf ve türleri. Yazılı anlatım (Yazara bağlı evreler). Plan (Bölümleri türleri). Yazılı anlatım türleri (Sanat yazıları, Düşünce yazıları, İş yazıları). Konuşmanın özellikleri: Konuşmada dikkat edilmesi gereken kurallar, Etkili konuşma; Dinleme: Dinlemede uyulması gereken kurallar; Okuma: Anlayarak okuma, Eleştirel okuma; Yazın Türleri: Öykü, roman, makale, deneme, şiir, tiyatro.

YABANCI DİL I 
Genel tekrar. Zamanlar, fiiller, ad öbekleri, bileşik sıfatlarda çoğul ifadeler. Bileşik isimler, isim cümlecikleri, ortaçlarla kurulan cümleler. Öykülemede kullanılan zamanlar, past simple, past progressive, past perfect simple, pastcontinuous. Dönüşlü adıllar, düzensiz fiiller, karşılaştırma yapıları. Olasılık, zorunluluk, izin, yetenek, istek belirten kipler. Gelecek zaman ,geniş zaman yardımcı fiilleri. Deyimler, eş anlamlı kelimeler, anlatımı güçlendiren yapılar, what I like are the parks, ıt is the parks that I like.

YABANCI DİL II
Genel tekrar edilgen çatı, zamanlar, zarflar, genel tekrar, filer. Get+adverb/preposition, aktarma cümleleri. Resmi ve resmi olmayan dil kullanımı, şart cümleleri: Type 1, type 2. zaman bildiren cümleler. Noktalama imleri. Sıfat cümleleri: Defining, nondefining. Ortaçların kullanımı; sıfat cümlelerinde ortaç kullanımı, zaman cümlelerinde ortaç kullanımı, belirli fiillerden sonra ortaç kullanımı.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I
Osmanlı toplum ve devlet düzeninin geri kalması ve yapılan reform hareketleri. Osmanlı Devletinin parçalanması ve milli mücadelenin başlaması. Mustafa Kemal’in Anadolu’da milli mücadeleyi örgütlemesi. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması. 1920 – 1922 arası askeri ve siyasal gelişmeler.

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
İnkılâplar ve inkılâplara karşı hareketler. Anayasal sistemin kurulması. Cumhuriyet döneminde iç ve dış siyaset. Türk İnkılâbının temel özellikleri ve etkilediği düşünce akımları. Hukuk, eğitim, ekonomi ve toplumsal yaşayışta yapılan yenilikler. Atatürk ilkeleri ve bu ilkelerin genel nitelikleri. İdeolojik açıdan Atatürkçülüğün değerlendirilmesi. 

RESİM I
Tuval hazırlama; şase hazırlama, bez germe, boya zemini hazırlama, boya tutucular, boya incelticiler ve boya koruyucular, çeşitli fırçalar ve özellikleri. Atölye içi uygulamalar; Nesne, mekan ilişkisi: Taslak çalışmalar, skeçler hazırlama, kağıt ve tuval yüzeyine aktarma. Sanatçı eserlerinin analizleri; kompozisyon, açık- koyu ilişkileri, kontrast, renk dengesi ilişkileri. Görsel anlatımın temel öğesi zıtlık ve denge, hareket ve yönde zıtlık ve denge, büyük -küçük ilişkisi, dokuda zıtlık ve denge.

RESİM II
Renk uyumu, renk ilişkilerinin incelenmesi,açık-koyu, sıcak-soğuk, miktar zıtlıkları, renkte derinlik etkileri, resimde gözlem ve yorum, sanatçı eserlerinin incelenmesi, resimde öz- biçim ilişkisi, resimsel anlatımda birlik- bütünlük. Peyzaj, natürmort ve figüratif çalışmalarda kurgu sorunları ve teknik ilişkiler..

 

RESİM III
İç mekân; sanatçı eserlerinden analizler yapma, kurgular hazırlama, kompozisyonda açık-koyu, ritim, denge ve ruhsal durum ilişkileri. Nesne-mekân-figür ilişkisi; Tek figürlü oda içi (mekân) yorumları; Gözleme dayalı çalışmalar; monokrom kompozisyonlar, renkte açık-koyu etkileri, renkler arasındaki sıcak-soğuk ilişkisi ve görsel etkileri. Zaman, mekan, estetik sorunların ifadesi

RESİM IV
Nesne-mekân ilişkilerinin yorumlanması, iç mekan ve peyzaj çalışmalarından eser analizleri; Hollanda resim anlayışı, Barbizon Okulu, Cezanne, Van Gogh, Seurat'nın peyzajları. Işık ve renk, nesnelerin geometrik şekillerine göre parçalanması. Resimde atmosfer ve renk perspektifi, renk karışımı, gün ışığının değişik anlarında doğadan ve iç mekândan taslak ve etütler, soyut düşünsel bir biçimden somut bir form oluşturma, resimde gözlem ve yorum.

RESİM V 
Belirlenen konu ve kavramlarla imgesel çalışma, portre, şekil deformasyonu, kolaj çalışması, soyut çalışma uygulamaları. Farklı malzeme ve teknik araştırmaları, kompozisyon çözümlemeleri, estetik problemler; evrensellik, sanatsal amaç, kimlik, kişisel ifade, kavram, zaman, mekan, kompozisyon, tuvale yorum; renk, armoni, zıtlık, ışık, mekan; sanatsal bakış. Çağdaş Dünya ve Türk sanatından eser analizleri.

RESİM VI 
Teknik malzeme çalışması, yorumlama, kolaj, transfer, asamblaj, doku; dokuların etkileri ve ilişkileri, İçerik; konsept, sembol, imaj, bulunan malzeme; hazır malzeme, nesne; mekan arasındaki ilişki mekan tasarımı, mekan tasarımı için öneriler; kişisel ve deneysel öneriler; iki ya da üç boyutlu tuval ya da başka bir yüzey üzerinde mekan düşünülerek gerçekleştirilen çalışmalar. Çalışmanın açıklanması; konu, içerik, zaman mekân şekil ve çalışmalar hakkında kişisel bakış açısı.

RESİM DESEN I
Kompozisyon, oran, ölçü, plan ve desen kavramlarının incelenmesi, ölçülendirme teknikleri, çeşitli çizim gereçlerinin tanıtılması, kısa süreli eskiz çalışmaları. Canlı ve cansız doğa çizimlerinde ölçülendirme prensipleri, farklı çizgi teknikleri canlı modelden kroki çalışmaları.

RESİM DESEN II 
İnsan bedeninin incelenmesi, Desende iç ve dış form, farklı dönemlerde sanatçıların desen anlayışlarının incelenmesi. Yüzey hacim ilişkileri, çizgi perspektifi, figür ve portrede karakter anlatımlarına dayalı desen çalışmaları, detay etütleri, Desen çalışmalarında farklı malzemelerin olanakları,

RESİM DESEN III
Kompozisyon, oran-orantı konularının incelenmesi, çizgi, form, hacim, modelden çalışmalar. Canlı modelden yorum, dönemlerin desen anlayışları, tek ve grup portreleri, ruhsal durum betimlemeleri.

RESİM DESEN IV
Ön plan, orta plan ve arka plan anlatımları, zıtlık ve denge, iç ve dış mekân kavramları. Tek figürlü kompozisyon, çok figürlü kompozisyon; Açık-koyu; farklı malzemeler ile taslak ve etütler, tonlu yüzey üzerine kuru pastel ve tebeşir ile modelden yorumlar. Figürde kompozisyon ve sadeleştirme, deformasyon, abartı.

GENEL SANAT TARİHİ
Tarih öncesi dönem sanat eserlerinin ortaya çıkışı ve Paleolitik, Mezolitik, Neolitik dönem eserlerinin genel özellikleri. Anadolu medeniyetleri (Hitit, Frig, Lidya, Urartu) Mısır, Mezopotamya, Yunan, Roma, Erken Hıristiyan ve Bizans sanatı, Gotik, Rönesans, Maniyerizm, Barok, Rokoko, 19. yy ve sonrası sanat akımları.

MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ
Mit, Mitoloji ve İkonografi terimlerinin açıklanması. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, Doğu ve Batı kültürlerinde mitoloji ve ikonografinin incelenmesi, Mitolojinin Batı sanatındaki etkileri. Mitolojinin kaynakları: Hesiodos'un Teogonia ile İşler ve Günleri, Homeros'un İliada ve Odisseia'sı, Roma dönemi yazılı kaynakları ve oyun metinleri; Ponofsky ve ikonografik çözümleme; Yunan Mitolojisi: Evrenin ve tanrıların yaratılışı, İnsanın yaratılışı, Olympos'lu tanrılar, kahramanlar ve bölgesel efsaneler, Konuların batı resim ve heykel örnekleri ile incelenmesi. İkonografi: Tevrat, Tevrat peygamberleri ve yaşamları, İncil: Meryem, Vaftizci Yahya, oniki havari, İsa ve yaşamı, konuların batı resim ve heykel örnekleri ile incelenmesi.

SANAT KAVRAM VE KURAMLARI
Sanat Eserinin ve Sanatçının Konumu: Farklı bakış açılarıyla sanat nesnesinin gelişim süreci, sosyolojik ve felsefi yönden irdelenmesi.  19. Yüzyılda sanatın ve sanatçının durumu 20. yy. Çağdaş sanatı. Kuramsal felsefe, Sosyolojik tartışmaların sınırları. Günümüzde sanat eserinin ulaştığı nokta, Sanatçının çalışmalarının sanat tarihi ile bağı, Kapsadığı akım, Tarihsel gelişimi; Video, dia, fotoğraf ve katalog gibi farklı dokümanlar: Tartışma ortamı, araştırma raporları, bakış açısı; Tarihsel sırayla Çağın, dönemin ve toplumun, sosyal, siyasal, ekonomik ve düşünsel değişimleri. Sanatın tanımı, tarihsel süreçte değişimi. Sanat alanı; sanatçı, seyirci, eser ilişkisi, Sanatçı: Sanatçının toplumdaki yeri, toplumla ilişkisi, yaratma eylemi ve yaratma süreci; Alıcı: Sanat eseriyle ilişkisi, bu ilişkiyi etkileyen toplumsal ve psikolojik faktörler. Sanat Eseri: Bir ürünün sanat eseri olabilmesi için gerekli nitelikler. Sanat eserini oluşturan öğeler. Sanatın dalları, Sanat-toplum, sanat-din ilişkisi, sanat-doğa ilişkisi sanat-teknoloji ilişkisi konularının incelenmesi, tartışılması. Arkaik, klasik, barok, modern, postmodern, estetik, popüler, kitsch vb. sanatla ilgili kavram ve terimlerin  öğrenilmesi.

SANAT SOSYOLOJİSİ
Sanat ve Toplum Kavramlarına Genel Bir Bakış; Sanat Yapıtı Toplum ve Sanatçı-Toplum ilişkilerinin biçimleri; Sanatın Toplumsal Tarihi ve Güncel Yansımaları; Sanatı ve Sanatçıları Etkileyen Toplumsal Öğeler; Sanat kurumları, Sanatta Yeni Teknolojiler ve Ekonomik Etkenler; Sanat Piyasası Olarak Adlandırılan Konumda Sanat Yapıtlarının Üretimi ve Tüketimi; Popüler Kültür ve Sanat; Yaşayan Kültür ve Sanat Etkinlikleri ve Sanat-Toplum İlişkisinde Güncellik; Güncel Dünyada Egemen ve Yaygın Olan Yaklaşımların ve Söylemlerin Eleştirel Bakış Açısıyla İrdelenmesi.

SANAT ESERLERİ ANALİZİ
Sanat eseri analizinde plastik çözümleme ve ikonografik çözümleme. Eserin oluşumunda sanatçı, eser, seyirci ilişkisi. Eser incelemesinde arkaik, klasik, barok, modern teknoloji çağının etkileri. Klasik üslup eserlerden örneklerin incelenmesi. Barok üslup eserlerden örneklerin incelenmesi. Din ve mitolojinin eserlerin oluşumuna etkisi. Toplumsal değişim ve sosyal içerikli sanat eserlerinin oluşumu. Modernleşme sürecinde sanatçı ve eser ilişkisi. Fonksiyonel sanat, Kitsch ve popüler sanat ürünleri. Sanat eserinde yerellik ve bireysel üslup farklılıkları.

BASKI RESİM I
Baskı resmin tarihçesi, sanatçılar, ünlü yapıtlar, teknikler (monotip, şablon baskı), iç mekân ve doğadan baskı resim uygulamaları. Pozitif baskı, negatif baskı, doğal ve yapay gereçlerle tek ve çok renkli baskılar, şablon baskı, tek ve iki kalıpla, tek ve çok renkli baskı uygulamaları.

BASKI RESİM II
Yüksek baskı tekniğinde eser analizleri, yüksek baskı teknikleri: Linol baskı, ağaç baskı; Linol baskı kalıpları: Tek kalıpla baskı, çok kalıpla baskı, tek renkle baskı, çok renkle baskı; Ağaç baskı kalıpları: Tek kalıpla baskı, çok kalıpla baskı, tek renkle baskı, çok renkle baskı; Etüd: doğadan, İç mekândan, objeden etüt çalışmaları ve bu çalışmalardan siyah-beyaz düzenlemeleri. Yorum: Doğadan, iç mekândan, objeden yorumlama; Stilizasyon.

BASKI RESİM-III 
Çukur baskı teknikleri,( kuru kazıma, Asitle kazıma, akuatinta, yumuşak vernik ve şekerli vernik tekniği vb.) redüksiyon yöntemi ile röprodüksiyon çalışması doğadan, iç mekandan veya objeden etüde dayalı siyah beyaz düzenleme, kalıp hazırlama ve baskı; Çukur baskı teknikleriyle Ekslibris: Ekslibris nedir? Tarihçesi, tasarım çalışmaları, gerçekleştirilen baskıların numaralandırılması.

BASKI RESİM IV
Birden fazla kalıpla renkli çukur baskı yöntemi, Gravür uygulamaları. Doğadan, iç mekândan veya objeden etüde dayalı renkli düzenleme (Guaj, suluboya veya pastel), Kalıpların hazırlanması, Oyulması, Prova baskı, Seri baskı; çok kalıpla Ekslibris: Tasarım çalışmaları, kalıpların hazırlanması, prova ve seri baskı, baskıların numaralandırılması.

MODELAJ I
Üç boyutlu sistemli ve sistemsiz birim tekrarları ve kompozisyon. Farklı malzemelerle üç boyutlu denemeler. Nesnelerin mekânla ilişkileri, ışık-gölge değerleri, boşluk-doluluk, parça-bütün ve iç bükey-dış bükey. Duyusal değerler, yüzeysel değerler, ağırlık, hacim, kütle, kontur, siluet, görünüş, heykelde ekspresif özellikler; büst çalışmalarında uygulama: Büst için konstrüksiyon yapılması, büst modelinin oluşturulması, alçı kalıp (negatif) alınması, alçı model (pozitif) dökümü, renk ve patine.

MODELAJ II
Üç boyutluluk kavramı. Figür, büst, rölyef ve soyut araştırmalar. Heykelde formla ilgili elemanlar: Kütle ve boşluk (mekân), hacim, Solidite (heykel ve seramik karşılaştırması); Surfaces (yüzey): Düz çizgili yüzeyler, düz yüzeyler, tek eğimli yüzeyler, eğik yüzeyler (sarılı yüzeyler); Çift eğimli yüzeyler: Çift eğimli tamamen konveks yüzeyler, tek eğimli konveks yüzeyler, çift eğimli tamamen konkav yüzeyler, tek eğimli konkav yüzeyler, konkav ve konveks yüzeyler; Büst çalışmalarında uygulama: Büst modelinin oluşturulması, alçı kalıp (negatif) alınması, alçı model (pozitif) dökümü, renk ve petine. Serbest malzemeyle üç boyutlu tasarımlar

TÜRK SANAT TARİHİ
İslam öncesi Türk kültür ve sanatı; Hun, Göktürk, Uygur, Karahanlı ve Gazneli devletlerinin sanatlarından örnekler incelenerek, sanat anlayışları, esin kaynakları ve etkiledikleri sanat yaklaşımları açıklanır. İslam öncesi Türk Devletlerinin oluşturdukları sanat türlerinin Orta Asya, Hindistan, Orta Doğu ve Anadolu coğrafyasının sanat anlayışına yansıması incelenir. Büyük Selçukluların Türk Sanatına kazanımları örneklerle açıklanır. Anadolu’da kurulan Türk Beyliklerinin ve devletlerinin sanat anlayışları, eserlerinden örnekler incelenerek açıklanır. Osmanlı imparatorluğu döneminde üretilen kültür-sanat ürünlerine ait örnekler incelenir. Batıya sanat eğitimi için gönderilen Türk ressamlarının, Azınlık ve Batı dan gelen Osmanlı padişahlarına ressamlık yapan sanatçıların,  Türk sanatına katkıları irdelenir. Batılılaşma hareketleri ve Sanat eğitiminin planlı programlı olarak uygulanmasına hizmet veren kurumlar; Cumhuriyet öncesi ve sonrası Türk sanatındaki değişim hem bağlam içerisinde hem de yapıt yoğun olarak irdelenir.

Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi
Eski Türk uygarlıklarında resimsel eserlerin tarihçesi ve incelenmesi. Türk resminde 19.yy’ dan günümüze çeşitli sanat alanlarının incelenmesi. İlk Resim Eğitiminin verilmeye başlanıldığı dönemler; Mühendishane-i Berri Hümayun ve Türk Resminin geçirdiği aşamalar: Azınlık ve Asker Ressamlar Kuşağı. Üç Büyük Öncü: Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyit ve Hüseyin Zekaî Paşa'nın sanat anlayışları, Osman Hamdi ve Oryantalizm, Sanayi Nefis-e Mektebi ve Öğretim programı, , Çallı Kuşağı, 1928 Yılında kurulan Müstakil Ressamlar Birliği, D grubu ve Yeniler gurubu sanatçıları, 1950'li yıllarda Türk Resminde siyasal ve toplumsal hareketlerin etkileri. 1970’lerde Türk Resminde figürasyon ve soyut sanat. 1980 sonrası Türkiye'de yeni eğilimler ve sanat organizasyonları. 1990 ve sonrası Türk resminde görülen gelişmeler

MODELDEN RESİM I
Klasikten moderne resimde figüratif incelemeler. Çıplak model etüdü, biçim, renk, kompozisyon, nesne, doku ve boya teknikleri. Denge, açık-koyu, biçim bozma, modle, farklı malzeme, yüzeyler, renk armonileri, kolaj, doku uygulamaları.

MODELDEN RESİM II                                                                              
Figürde yorum, kompozisyon, doku ve boyama teknikleri, Mekân, Işık, Atmosfer; Konu, içerik, biçim bozma, ifade, soyutlama, denge, açık-koyu, renk ışık, ritm, yüzey, lokal ton, lokal renk, zıtlık ilişkileri, öz biçim ilişkileri, birlik, bütünlük, karışık malzeme, karışık teknik. Mekân: Çok mekânlı, çok anlamlı, geometrik, minimal, soyutlama çağdaş sanatta figüratif yaklaşımlar.

ANATOMİ
Anatomi dersine giriş ve genel terimler, insan anatomisinin genel kas, kemik ve sinir sistemi, el, ayak, sırt, göğüs, karın, bacaklar, boyun gibi vücudun bölümlerinin anatomik yapılarının etütleri ve terimleri.

PROJE I
Mezuniyet Projesi ve proje konusunun belirlenmesinden raporlaştırma sürecine kadar ki aşamaların önemi. Projenin uygulama ve kuramsal boyutunun belirlenmesi: Projenin uygulama boyutu ve atölye uygulamaları olarak uygulamalı dersler kapsamında ele alınması. Planlama, ön hazırlıklar; konu ile ilgili literatür taraması.  Araştırma önerisi hazırlama: Konunun problem durumunun, amacının, öneminin  belirtilmesi, ilgili araştırmaların incelenmesi, yöntemin belirlenmesi. Proje kapsamında atölye uygulamalarında gerçekleştirmesi planlanan konuya, kavrama,  plastik diline dönük ön hazırlıkların raporlaştırılması.

PROJE II
Mezuniyet Projesi olarak, kişisel bir üslup kimliğinin ve tekniğinin oluşturulması bağlamında atölye ve diğer uygulamalı atölyelerle bağdaşık içeriğin (kavram, tema, vb) ve uygulamanın; sosyokültürel, disiplinlerarası (Edebiyat, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sinema, Politika vb.) etkileşimler ile belirlenerek bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri  çerçevesinde raporlaştırılması. Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların ve araştırma raporunun  sunulması. Proje kapsamında gerçekleştirilen atölye uygulamalarının  karma veya kişisel sergi  etkinliği ile sunulması.

ESTETİK VE SANAT FELSEFESİ
Sanatın kavram olarak incelenmesi, sanatçı, izleyici, eser kavramları. Sanatla felsefenin kesişim noktası. Sanat Felsefesinin alanı, amacı ve işlevi.Sanat Bilim Dalları: Sanat teknik bilimi, Sanat psikolojisi, Estetik, sanat sosyolojisi, Sanat Felsefesi: Sanat ontolojisi, İdea aramak, Felsefi akımlar, Devlet politikası açısından sanat felsefesi; Sanat Ontolojisi: Modern ontolojideki sanat kuramları, Hartmann’ın ontoloji kuramı, Sanat eserlerinin varlık olarak yapıları. Estetik kavramı, doğada, sanatta güzel kavramının incelenmesi. Zaman içinde güzelliğin yorumlanmasındaki değişim, antik çağlardan günümüze estetik değerlerin incelenmesi. Antik Çağ felsefesinde sanat ve estetik yargı üzerine Aristoteles, Platon ve Sokrates’in düşünceleri. Skolastik düşünce ve Rönesans Hümanizminde Sanat ve estetik. Aydınlanma felsefesi ve Baumgarten, Kant ve Hegel  estetiği. Çağdaş düşünce akımlarında sanat ve estetik kuramları.

ÇAĞDAŞ SANAT TARİHİ
19. Yüzyılın ilk yarısında Batı sanatında oluşan eğilimler ve sanat akımları. Empresyonizm, Neo ve Post Empresyonizmin Modernizme etkisi. Modernizmde mimarlık ve sanat. Modernist Biçim ve Ana Akımlar. Fovizm ve Ekspresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Neo Plastisizm ve Konstrüktivizm, Dada ve Sürrealizm, 20. Yüzyılın ikinci yarısında Çağdaş Sanat ve Post Modernizm; Soyut Dışavurumculuk, Neo-Dada ve Pop Sanat, Minimal ve Kavramsal Sanat, Arazi Sanatı, Foto Realizm ve Yeni İmge Resmi; Vücut Sanatı ve Süreç Sanatı Yeni Dışavurumculuk ve Yeni Soyutlama; 90’lı yıllardan günümüze Çağdaş Sanat ve Küreselleşme olgusunun Etkileri.

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
Bilgisayar teknik donanım ve yazılımlarının açıklanması ve genel özellikleri. Bilgi sistemleri, algoritma, yazılım, internet’in kullanım özellikleri. Algoritmanın temel özellikleri Bilgisayar yazılımı; Uygulama yazılımları: Kelime işlem programı, raporlama ve işlem tablosu programı, çizim programı, sunu programı yazılımlarının tanıtılması ve kullanım uygulamaları.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI
Bilgi teknolojisi kuramlarına giriş. Bilgi çağı ve bilgi toplumu, bilgi sistemleri, algoritma, yazılım, internet. Algoritmanın temel özellikleri; Bilgisayar organizasyonu; İşletim Sistemleri: İşletim sistemi nedir? İşletim sistemi görevleri ve çeşitleri nelerdir? Bilgisayar Yazılımı; Uygulama yazılımları: Kelime işlem programı, raporlama ve işlem tablosu programı, çizim programı, sunu programı; Veritabanı: Veritabanı nedir? Çeşitleri nelerdir? Veri iletişimi ve bilgisayar ağları; e-mail kullanımı, FTP; İnternet ve www: İnternet nedir?, İnternet kullanımı, Bilgi tarama ve bilgiye erişim.

SEÇMELİ DERSLER

KALİGRAFİ I
Kaligrafinin tanımı, tarihsel gelişimi, araç ve gereçleri, uygulama çalışmaları.Kalemler: Kurşun kalemler, Kömür kalemler, Renkli kalemler; Mürekkepli yazı gereçleri: Fırçalar, Geometrik araçlar (Trilin, Pergel); Doğal objeler: Tahta parçaları, Kibrit çöpleri, Pamuk, Parmak vs., Mürekkep ve boyalar, Kağıtların sınıflandırılması, Kesici araçlar ile malzeme tanıtımına ait uygulamalar.

KALİGRAFİ II
Kaligrafinin diğer sanatlara yansıması, resim-kaligrafi ilişkisi, Teknik, Estetik, İşlevsellik, Resim-Kaligrafi ilişkisi; Uzak Doğu kaligrafisi, İslam kaligrafisi (Hat sanatı), Batı kaligrafisi, Mimaride kaligrafinin kullanımı; Özgün kaligrafi çalışmaları; Çizgi çalışmaları, Renk, Form, Leke, Biçim, Teknik, Kompozisyon; Çizgisel şekillendirme, Yüzeysel şekillendirme.

İLLÜSTRASYON I
İllüstrasyonun tanımı, grafik tasarım içinde illüstrasyon, grafik tasarımda kullanıldığı alanlar, endüstri grafiğin alanında kullanımı. Yayın grafiği alanında kullanımı, Örneklerin Analizi; İllüstratif Anlatım Teknikleri: Teknik malzemenin tanıtımı, Guaj, Suluboya, Akrilik boya, Ekolin boya, Kuru pastel, Airbrush denemeleri, Maske tekniği ile uygulama; İki ve Üç Boyutlu Objeler Üzerinde İllüstratif Çalışma: Işık, Gölge, Perspektif; Çocuk Kitaplarını Resimleme; Kitap Kapağı Resimleme.

İLLÜSTRASYON II
İllüstratif anlatım teknikleri, teknik malzemenin tanıtımı ve uygulamalar. İllüstrasyonun Canlandırma Sanatındaki Yeri; Canlandırma Filmi Senaryosunu Görselleştirme Yöntemleri: Öykü, Öykü karakteri oluşturma, Karakterler arası ilişkilendirme; Storyboard: Tanımı, Amacı, Giriş, Gelişme, Sonuç karelerinin illüstratif çizimi; Reklam Filmi Storyboard Çalışması: Ölçümlendirme, Zamanlama; Reel ve Gerçeküstü Back-ground Karakter Denemeleri; Serbest Çalışma Örnekleri.

VİTRAY I
Mozaik vitray, kısa tarihi, örnek çalışmalar, Mozaik vitray çalışmalarını geçmişteki örnekleriyle aktarma, Günümüzde mozaik vitrayın kullanım alanlarının aktarılması, Eskiz çalışmaları, Eskizin uygulanacak mekâna göre ilişkisinin kurulması, Malzeme tanıtımı, Eskizin büyütülmesi ve renklendirilmesi. Tekniğe uygun cam seçimi, Cam tanıtımı, Cam kesme denemeleri, Yapıştırma tekniği ve malzemenin tanıtımı. Mekâna göre ölçü alımı, mozaik vitray için camların kesilmesi, kompozisyona göre yerleştirilmesi ve zemine yapıştırılması, montaj.

VİTRAY II
Alçılı vitray tekniğinin tarihteki örneklerinin gösterilmesi, Tekniğe ve mekâna uygun eskiz çalışmaları, tasarımın seçilmesi ve büyütülmesi, Renklendirilmesi, Şablon hazırlama, Teknik için malzeme tanıtımı, Cam kesim denemeleri, Alçı iskeletin hazırlanması ve görüş mesafesine göre açılanması, Cam yerleştirme ve alçı şerbetinin hazırlanma aşaması ve montaj.

VİTRAY III
Kurşunlu vitray tekniğinin tarihteki örneklerinin gösterilmesi. Mekâna uygun eskiz çalışmaları, temel çalışmanın seçilmesi ve eskizin büyütülmesi, Renklendirilmesi, Şablonun hazırlanması, Teknik için malzeme tanıtımı, Cam kesme denemeleri, Tekniğe uygun cam seçimi, Kurşunun hazırlanışı ve çekilmesi, Camı kurşunla örüp birleştirme, Lehimleme işleminin aktarılması ve uygulanışı, Temizleme işlemi ve montajının yapılması.

VİTRAY IV
Tiffany vitray tekniğinin daha önceki yapılan örneklerinin gösterilmesi. Mekâna uygun eskiz çalışmaları, tasarımın seçilmesi ve eskizin büyütülüp renklendirilmesi, Şablonların hazırlanması, Teknik için malzeme tanıtımı, Camların şablonlara göre kesilmesi, Tekniğe ve tasarıma uygun cam seçimi, camların rodaj makinesinde zımparalanması, Camların bakır folyoyla sarılması, bakır folyoyla çevrelenen camların yan yana getirilmesi,  Lehimleme işleminin aktarılması ve uygulanışı, Temizleme işlemi ve montajının yapılması.

DUVAR RESİM TEKNİKLERİ I
Mozaik Resim Tekniği: Tarihi süreç içinde mozaik resmi örnekleri ile anlatımı, Değişik dönemlerde yapılmış mozaik resimlerin özellikleri, Kullanılacak Malzemeler ve Özellikleri; Doğal taşlar, Yapay malzemeler, Mozaik Resmi eskizi hazırlanması ve uyulması gereken prensipler, Eskizin büyütülmesi ve eskize göre malzeme seçimi, Mozaiklerin resme göre kâğıda yapıştırma işlemi, Kalıcı zemine mozaik resmin montajı, Sunuş dosyasının hazırlanması.

DUVAR RESİM TEKNİKLERİ II
Sıva Resim Teknikleri: Uygulanmış örnekler, Sgrafito; Teknik özellikler, Resimsel özellikler, Sıva harcı; Kum, Kireç ve boyanın nitelikleri, Sıvanın kıvamı, Renkli sıva katı kalınlıkları, Resim Eskizi Hazırlama; Renk sayısının ve renklerin belirlenmesinde uyulması gereken prensipler, Uygulanacak eskizin büyütülmesi, Kesim bıçaklarının özellikleri ve hazırlanması, Uygulama; Renkli harçların birbirlerinin üzerine sıvanması, Eskizin sıva üzerine geçirilmesi ve Sıvanın resme göre kesim işlemi. Hücre Doldurma; Uygulanmış örnekler, Teknik ve Teknikle resim arasındaki ilişki üzerine bilgilendirme, Malzemelerin seçimi, Seçilen malzemeye göre eskiz resimlerin hazırlanışı, Uygulama ile ilgili bilgi ve uygulama, Uygulama aşamalarını kapsayan sunu dosyası.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI I
Geleneksel Türk El sanatlarının tanıtılması, örnek eser incelemesi. Hat, tezhip, ebru, cam altı resmi, minyatür, çini, vb. uygulama çalışması: örnek inceleme, taslak çalışmaları, değerlendirme ve uygulama aşaması.

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI II
Geleneksel Türk El sanatlarından örnek incelemesi. Hat, tezhip, ebru, cam altı resmi, minyatür, çini, dokuma vb. gibi belirlenen bir sanat dalının teknik özellikleri ve felsefesinin araştırılması ve uygulama çalışması: örnek inceleme, taslak çalışmaları, değerlendirme ve uygulama aşaması.

BASKI RESİM V
Serigrafi baskı tekniklerinin tarihçesi ve özelliklerinin incelenmesi.  Doğadan, İç mekândan veya objeden etüde dayalı renkli düzenleme (Guaj, suluboya veya pastel), Kalıpların hazırlanması. Prova baskı, Seri baskı; Serigrafi baskı teknikleriyle ekslibris kompozisyonların düzenlenmesi: Tasarım çalışmaları, Kalıpların hazırlanması, Prova ve seri baskı, Baskıların numaralandırılması.

BASKI RESİM VI
Kolâj Karma baskı tekniklerinin tarihçesi ve özelliklerinin incelenmesi.  Doğadan, İç mekândan veya objeden etüde dayalı renkli düzenleme (Guaj, suluboya veya pastel), Kalıpların hazırlanması, Oyulması, Prova baskı, Seri baskı; Kolâj Karma baskı teknikleriyle Ekslibris kompozisyonların basılması: Tasarım çalışmaları, Kalıpların hazırlanması, Prova ve seri baskı, Baskıların numaralandırılması.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I
Görsel tasarım aracı olarak bilgisayar ortamına giriş; Vektörel programlar Adobe İllustratör,: Çizim özellikleri, renk seçimleri, boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış- veriş, filtreler, sayfa düzeni; Tarayıcının kullanımı; Piksel esaslı programlara (Adobe Photoshop) giriş: Photoshop üzerinden tarama, Renk ve format seçenekleri; Yazıcı ayarları. Photoshop Nedir: Görüntünün esasları, Araçlar, İmleçler, Paletler, Büyüklük ve çözünürlük, Baskı ve ekran çözünürlüğü, Renk modları, Farklı platform formatları; Fotoğrafların bilgisayar görüntülerine çevrimi: Tarama, Renk seçenekleri, Tarama programları; Görüntüleri basmak: Monitör kalibrasyonu, Yazıcı kalibrasyonu, Normal baskılar, Renk ayrımı, CMYK hazırlığı, Duotone hazırlığı; Boyama ve işleme: Boyama araçları, İşleme araçları, Fırça şekilleri ve geçirgenlik, Seçme ve maskeleme, Metin efektleri, Filtreleme teknikleri; Renk Bilgisi: Renk seçimi ve işlemesi, Farklı renk modlarında çalışma, Renk haritaları.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II
Görsel Tasarım Aracı olarak Bilgisayar, Macintosh ortamına giriş; Vektörel programlar Adobe İllustratör, Macromedia Freehand: Çizim özellikleri, Renk seçimleri, Boyut ve plan özellikleri, Diğer programlarla alış- veriş, Filtreler, Sayfa düzeni; Tarayıcının kullanımı; Piksel esaslı Programlara (Adobe Photoshop) giriş: Photoshop üzerinden tarama, Renk ve format seçenekleri; Yazıcı ayarları.

RESİM TEKNOLOJİSİ  I
Boyalar: Pigmentler, Boyar maddeler, Boyalarda ışığın etkisi. Boya Tutucuları: Doğal tutucular, Yapay tutucular, İncelticiler ve çözücüler; Fırçalar: Fırçaların özellikleri ve kullanım alanları; Boya Zeminleri: Tuval hazırlama, Yağlıboya ve suluboya kağıtları ve özellikleri. Resim Boyaları: Suluboya, Guaj boya, Yağlıboya, Akrilik boya, Koruyucu ve Dekor Boyaları: Sentetik boyalar, Selülozik boyalar, Akrilik boyalar. Boya Dolguları: Üstübeçler ve litapon. Çizer malzeme çeşitleri ve özellikleri. Boya koruyucular. Dekoratif resim teknikleri ve kullanılan malzemelerin özellikleri.

RESİM TEKNOLOJİSİ  II
Boya dolguları, üstübeçler, çizer malzeme çeşitleri ve özellikleri, boya koruyucular, dekoratif resim teknikleri, Malzeme ve teknik ile uygulamalı çalışmalar, Nesnel veya  deneysel doku çalışmaları.

DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI
Güncel Sanat: Tuval resmi, Soyut, Figüratif, Karışık teknik, Minimal, Pop, Kavramsal, Çağdaş yorumlar konularında  kuramsal araştırmalar ve  boyar malzemeler, hazır nesneler, kolajlar vb. teknik yaklaşımlarla  deneysel uygulamalar.

DENEYSEL ATÖLYE UYGULAMALARI II
Mekan Düzenlemesi:  Boyar malzemelerle yeni yüzeylerde  yeni arayışlar. Kolaj, Asemblaj, Hazır nesne, Kavramsal sanat, Sembolizm, Güncel Teknikler: Happening, Performance, Installation, Video Art  gibi sanat akımları hakkında kuramsal araştırmalar ve deneysel çalışmalar.

Son Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2014, Pazartesi