2017 Staj Yönergesi

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Dumlupınar Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü programlarında yer alan stajların yürütülmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu Staj Yönergesi Dumlupınar Üniversitesi Senatosu’nun 25.02.2016 tarih ve 03 sayılı toplantısında kabul edilen Dumlupınar Üniversitesi Staj Yönergesinin 7. maddesine dayanarak hazırlanmıştır.

 

Genel Hükümler

Madde 3- Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Seramik ve Cam Bölümü programlarında toplam 30 iş günü staj yapılması zorunludur. Öğrenci 3. Sınıfın sonunda, yaz döneminde, 4. Sınıfın yarı yıl içi ara döneminde ya da 4. Sınıfın sonundaki yaz döneminde staj yapabilir. Staj 15 günlük 2 dönem halinde Staj 1 ve Staj 2 olarak yapılabileceği gibi 30 günlük tek staj halinde de yapılabilir. Staj işgünü 8 saat olarak hesaplanır.

Madde 4- Staj ile ilgili işlemler Bölüm Başkanının denetiminde Bölüm Staj Komisyonunca yürütülür. Bölüm Staj Komisyonu, Bölüm Başkanının önerisiyle Bölüm Kurulunca kabul edilen biri Komisyon Başkanı olmak üzere üç üyeden oluşur. Komisyon Başkanının öğretim üyesi olması gerekir.

 

Stajın Düzenlenmesi

Madde 5- Staj, Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen yurt içinde veya yurt dışındaki özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda yapılabilir. Bölüm Başkanlığınca uygun görülmesi halinde bölümlerin atölye ve laboratuarlarında en fazla 15 günlük süreyle staj yapabilirler.

Madde 6- Bölüm Staj Komisyonunca, staj yapması uygun görülen öğrenciye staj sonrası doldurulacak evraklar (Staj Defteri ve Staj Sicil Fişi) ilgili bölüm sekreteri tarafından teslim edilir.

Madde 7- Staj yapılacak kurum tarafından öğrenciye staj ücreti ödenecek olması durumunda, kurumun ödeme yapacağına dair beyanını içeren yazılı belgeyi en kısa sürede Güzel Sanatlar Fakültesi öğrenci işleri birimine iletmesi gerekmektedir.

 

Stajın Yapılması

Madde 8- Staj, Akademik Takvimde yer alan final mazeret sınavlarının bitiminden itibaren, Staj Komisyonu tarafından uygun görülen tarih aralıklarında yapılabilir.

Madde 9- Öğrencilerin beyan ettikleri yer ve tarihlerde staj yapması zorunludur. Öğrenci staj başlama tarihinden en az 1 hafta önce staj yapacağı yeri gerekli belgelerle birlikte öğrenci işlerine bildirir. Staj defterleri ilgili görevliden makbuz ve imza karşılığı teslim alınır.

Madde 10- Staj sözleşmesi öğrenci ile işveren arasında tek taraflı ya da karşılıklı olarak fesih edilebilir. Sözleşme fesih edildiğinde öğrenci bu durumu öğrenci işlerine 3 gün içinde gerekçelerini de sunarak bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca, belirtilen tarihlerde mücbir nedenlerden (hastalık, kaza, grev vb.) dolayı değişiklik olması halinde bu durumun staja başlama tarihinden en az 3 (üç) iş günü önce; yukarıda belirtilen zorunluluk hallerinin staja başladıktan sonra ortaya çıkması durumunda ise 3 (üç) iş günü içinde Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesi zorunludur. Değişiklik bildirilmediği takdirde staj için önceden verilen tarihler geçerli olacaktır. Bu tarihler dışında yapılacak stajlarda, sigorta süresi değiştirilemeyeceğinden sorumluluk tamamen öğrenciye aittir. Belirtilen tarihler dışında yapılan stajlarda sigorta primi açısından üniversitenin hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 11- Staja başlayan öğrencilerin iş güvenliğinden ve verimli bir staj yapmalarından işyerleri sorumludur. Staj yapan öğrenciler işyerlerinin çalışma düzeni ile ilgili kural ve talimatlara kesinlikle uymakla yükümlüdürler. Öğrenciler grev, gösteri, yürüyüş veya iş yavaşlatma gibi eylemlere kesinlikle katılamazlar. Böyle bir durum Staj Sicil Fişi’nde belirtilirse, öğrencinin stajı iptal edilir ve hakkında disiplin işlemleri başlatılır.

Madde 12- Yatay geçiş ile bölüme kayıt yaptıran öğrenciler ve daha önce başka bir lisans programında iken LYS ile Bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin yapmış olduğu stajlar ile ilgili intibak, Bölüm Staj Komisyonunun teklifi, Bölüm Başkanının onayı ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 13- Yatay geçiş ve LYS ile gelen öğrenciler daha önce yapmış oldukları stajları belgelemek zorundadırlar. Belgesi olmayanların stajlarının kabul edilmesi mümkün değildir.

Madde 14- Dikey geçişle veya çift anadal programı ile bölüme kayıt yaptıran öğrencilere stajlardan muafiyet tanınmaz.

Madde 15- Staj yapan öğrenciler staj süresince staj yerinde uygulanan mevzuata, çalışma ve disiplin kurallarına aynen uymakla yükümlüdürler.

Madde 16- Öğrenci, staj belgeleri ve yaptığı çalışmaların görsellerini (fotoğraf, cd, çıktı vb.) staj dosyasıyla birlikte en geç, yaz döneminde yapılan stajlarda takip eden öğretim yılının başlamasından itibaren ilk iki hafta içinde; yarıyıl içi yapılan stajlarda ise stajın bitimini takip eden iki hafta içinde Bölüm Başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Staj defterlerini ve eklerini süresi içinde teslim etmeyen ve staj döneminde kendisine ait olmayan çalışmaları staj defterine kaydeden öğrencinin bu durumu tespit edildiğinde öğrencinin stajı yapılmamış kabul edilir.

Madde 17- Staj öncesinde öğrenciye teslim edilen Staj Sicil Fişi, staj bitiminde işyeri tarafından gizli olarak doldurulur, onaylanır ve kapalı bir zarfa konulur. Onaylayan işletme yetkilisinin adı, unvanı ve görevi Staj Sicil Fişinde açıkça belirtilir Kapalı ve onaylı zarf içindeki Staj Sicil Fişi işletme tarafından posta yoluyla veya öğrenci ile elden ilgili Bölüm Başkanlıklarına ulaştırılır. Onaysız veya açık zarf içerisinde teslim edilen Staj Sicil Fişi geçersiz sayılır. Bu durumda işletme tarafından 3 gün içinde yeni, onaylı ve kapalı zarf içinde yeni bir Staj Sicil Fişinin ilgili bölüme gönderilmesi gerekir. Staj defterlerinin değerlendirilmesi için Staj Sicil Fişi’nin mutlaka Bölüm Başkanlığına ulaşmış olması gerekir. Staj Sicil Fişinin bölüme ulaşmasından öğrenci sorumludur.

 

Staj Defterinin Doldurulması

Madde 18- Staj defterine tüm bilgiler (şekil ve yazı) düzenli olarak mürekkepli kalem ile kaydedilmelidir. (Bilgisayar ve daktilo çıktıları alınacaksa, defter sayfalarına bu belgeler yapıştırılarak kullanılabilir.) Staj defterlerindeki yaprak sayısı yetmez ise staj defterinin son kısmına ilave kâğıt konulmalıdır veya yeni bir staj defteri alınmalıdır.

Madde 19- Staj defterinin doldurulmasına, staj yapılan işyerinin tanıtılmasıyla başlanır. İşyeri adı, faaliyet alanı ve sermayesi, işyeri yönetim şeması ve personel sayısı ( işçi, memur, teknik personel vb.), işyerinin kısa bir tarihçesi ile ilgili bilgiler staj defterinde belirtilir.

Madde 20- Staj programına göre işyerinin hazırlayacağı plan doğrultusunda teorik, pratik ve gözlemsel çalışmalar deftere iş akış şemasına uygun olarak teknik raporlar şeklinde yazılır.

Madde 21- Staj defterinin sonunda yer alan “Öğrencinin stajla ilgili kişisel görüşler bölümü” öğrenci tarafından doldurulmalıdır.

Madde 22- Staj defterinin her sayfası, işyeri görevlilerince unvan belirtilerek onaylanmalıdır.

 

Staj Sonrası

Madde 23- Öğrenci staj defterini ilgili Bölüm Başkanlığına teslim eder. Kayıt altına alınan staj defterleri Staj Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bölüm Staj Komisyonu teslim edilen staj defterlerini en geç 1 ay içerisinde değerlendirir. Bölüm Staj Komisyonunca onaylanan staj değerlendirme sonuçları öğrencinin akademik durum belgesine eklenir. 15'er günlük Staj gruplarını tamamlayan öğrencilerin Staj-I ve Staj II notu (YT) olarak öğrenci bilgi sistemine (OBS) girilir.

Madde 24- Bir bölümü veya tamamı kabul edilmeyen stajlar, yeni staj evrakları ile Bölüm Staj Komisyonunun uygun göreceği işyerlerinde tekrarlattırılır.

Madde 25- Staj evrakı öğrencinin mezuniyetini takip eden iki yıl süre ile saklanır. Bu sürenin sonunda saklanan staj evrakları Bölüm Başkanlığınca uygun görülecek bir şekilde imha edilir. Dolan süre sonunda yapılan staj ile ilgili itirazlar hiçbir şekilde kabul edilmez.

Madde 26- Stajlar ile ilgili olarak yukarıda belirtilmeyen diğer hususlar Bölüm Staj Komisyonunun uygun gördüğü şekilde çözümlenir.

Madde 27- Bu Yönerge Fakülte Yönetim Kurulu’nda onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

08 Ağustos 2017, Salı / 746 defa okundu.